Visa allt om NAGLO Invest AB
Visa allt om NAGLO Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 432 3 212 12 283 12 149 12 614 13 373 13 995 12 740 13 650 14 218
Övrig omsättning - 7 062 26 13 10 7 40 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) -241 5 210 -264 -689 -312 -249 276 137 492 1 073
Resultat efter finansnetto -239 5 174 -556 -688 -301 -232 278 127 533 1 046
Årets resultat -239 4 689 -556 -688 -301 -232 278 127 533 1 046
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 0 233 332 308 95 87 63 176 565
Omsättningstillgångar 856 5 300 2 900 3 582 4 517 5 805 6 137 5 527 5 704 5 933
Tillgångar 964 5 300 3 133 3 914 4 825 5 900 6 223 5 591 5 879 6 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 4 772 82 588 1 275 1 768 2 000 1 722 1 595 1 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016
Kortfristiga skulder 559 528 3 050 3 326 3 549 4 133 4 224 3 869 4 284 4 170
Skulder och eget kapital 964 5 300 3 133 3 914 4 825 5 900 6 223 5 591 5 879 6 498
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 510 440 512 435 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 1 520 3 943 3 884 3 245 3 554 3 499 3 319 3 362 3 389
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 381 966 1 018 966 1 086 1 127 896 1 036 1 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Omsättning 432 10 274 12 309 12 162 12 624 13 380 14 035 12 740 13 650 14 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 7 14 15 15 18 23 15 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 432 459 877 810 841 743 608 849 853 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 282 342 322 317 283 223 304 294 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -232 7 070 -166 -602 -252 -214 316 281 650 1 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,55% -73,85% 1,10% -3,69% -5,68% -4,44% 9,85% -6,67% -3,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,79% 98,30% -8,39% -17,53% -6,22% -3,90% 4,52% 2,52% 9,12% 17,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -55,32% 162,20% -2,14% -5,65% -2,38% -1,72% 2,01% 1,11% 3,93% 7,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,19% 100,00% 70,65% 68,74% 69,80% 69,15% 70,12% 70,96% 71,25% 72,06%
Rörelsekapital/omsättning 68,75% 148,57% -1,22% 2,11% 7,67% 12,50% 13,67% 13,01% 10,40% 12,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,01% 90,04% 2,62% 15,02% 26,42% 29,97% 32,14% 30,80% 27,13% 20,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,13% 1 003,79% 83,93% 98,62% 117,84% 132,45% 137,31% 133,99% 125,58% 134,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...