Visa allt om Nordic Pool i Upplands-Väsby AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 306 25 334 20 951 23 932 22 281 22 798 22 617 20 129 12 080 11 104
Övrig omsättning 0 0 27 4 412 30 0 234 4 0
Rörelseresultat (EBIT) 222 376 57 324 81 567 117 -866 53 168
Resultat efter finansnetto 200 359 26 291 73 521 38 -901 54 167
Årets resultat 200 9 26 14 46 500 38 -481 57 146
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 78 46 92 552 1 011 1 241 1 694 163 308
Omsättningstillgångar 6 226 6 352 4 964 5 271 4 628 4 388 4 492 3 798 3 312 3 578
Tillgångar 6 285 6 431 5 010 5 363 5 180 5 400 5 734 5 491 3 475 3 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 550 2 350 2 341 2 314 2 300 2 554 1 754 1 715 1 597 1 540
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 348 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 565 521 230 1 083 647 865 1 328 1 885 249 0
Kortfristiga skulder 3 170 3 560 2 439 1 966 2 232 1 981 2 652 1 890 1 282 1 957
Skulder och eget kapital 6 285 6 431 5 010 5 363 5 180 5 400 5 734 5 491 3 475 3 887
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 830
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 2 406 2 453 1 669 777
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 963 1 090 644 603
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 31 306 25 334 20 978 23 936 22 693 22 828 22 617 20 363 12 084 11 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 10 10 0 0 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 478 2 815 2 328 2 393 2 228 2 280 - - 2 416 2 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 464 449 437 436 302 - - 512 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 242 442 103 784 541 4 774 570 -407 117 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,57% 20,92% -12,46% 7,41% -2,27% 0,80% 12,36% 66,63% 8,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,53% 5,85% 1,14% 6,04% 1,60% 10,50% 2,04% -15,77% 1,55% 4,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,71% 1,48% 0,27% 1,35% 0,37% 2,49% 0,52% -4,30% 0,45% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,71% 42,86% 47,86% 45,48% 35,07% 46,54% 40,57% 38,86% 55,31% 54,39%
Rörelsekapital/omsättning 9,76% 11,02% 12,05% 13,81% 10,75% 10,56% 8,14% 9,48% 16,80% 14,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,57% 36,54% 46,73% 43,15% 44,40% 47,30% 30,59% 31,23% 53,77% 47,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,48% 125,87% 149,86% 197,66% 143,23% 155,22% 123,87% 118,94% 191,34% 127,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!