Visa allt om Strandsberg Aktiebolag
Visa allt om Strandsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 326 1 384 1 499 1 375 1 429 1 437 1 941 2 236 2 872 4 445
Övrig omsättning - 47 - 51 8 - - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 559 393 334 368 71 5 -26 292 -50 171
Resultat efter finansnetto 559 393 334 369 70 5 -27 289 -69 150
Årets resultat 343 288 260 231 51 90 53 210 -9 86
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 10 13 0
Omsättningstillgångar 2 525 1 899 1 701 1 429 1 141 1 474 2 079 2 139 2 241 3 232
Tillgångar 2 525 1 899 1 701 1 429 1 141 1 477 2 086 2 149 2 254 3 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 716 1 373 1 086 825 734 826 1 611 1 558 1 384 1 393
Obeskattade reserver 375 256 233 233 178 178 298 400 405 474
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 434 270 383 371 229 473 177 191 465 1 365
Skulder och eget kapital 2 525 1 899 1 701 1 429 1 141 1 477 2 086 2 149 2 254 3 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 24 1 546 2 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 6 608 940
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 143 0 0 36 0
Omsättning 1 326 1 431 1 499 1 426 1 437 1 437 1 941 2 245 2 872 4 445
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 2 236 479 494
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 29 366 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 559 393 334 368 74 8 -23 295 -47 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,19% -7,67% 9,02% -3,78% -0,56% -25,97% -13,19% -22,14% -35,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,14% 20,75% 19,64% 25,89% 6,22% 0,34% -1,25% 13,59% -2,22% 5,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,16% 28,47% 22,28% 26,91% 4,97% 0,35% -1,34% 13,06% -1,74% 3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,48% 27,24% 24,68% 25,24% 12,11% 10,79% 8,66% 23,61% 86,32% 87,90%
Rörelsekapital/omsättning 157,69% 117,70% 87,93% 76,95% 63,82% 69,66% 97,99% 87,12% 61,84% 42,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,54% 82,82% 74,53% 69,75% 75,83% 64,81% 87,76% 85,90% 74,34% 53,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 581,80% 703,33% 444,13% 385,18% 498,25% 311,63% 1 174,58% 1 119,90% 481,94% 236,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...