Visa allt om Götalandsnätet AB
Visa allt om Götalandsnätet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 283 37 538 28 545 19 594 19 178 21 421 17 921 16 595 15 470 16 458
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 222 717 297 187 165 285 323 236 299 183
Resultat efter finansnetto 95 611 114 48 46 129 164 33 30 -38
Årets resultat 39 436 49 35 31 94 119 20 17 28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 262 2 652 3 353 1 080 1 387 1 455 924 1 659 2 582 2 868
Omsättningstillgångar 8 680 7 865 9 613 5 464 5 433 6 823 4 520 3 817 3 850 3 801
Tillgångar 10 942 10 517 12 966 6 544 6 820 8 278 5 444 5 476 6 432 6 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 846 410 361 326 395 301 432 411 394
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 602 494 485 192 492 0 335 619
Kortfristiga skulder 10 587 9 671 11 954 5 689 6 009 7 691 4 651 5 044 5 686 5 656
Skulder och eget kapital 10 942 10 517 12 966 6 544 6 820 8 278 5 444 5 476 6 432 6 669
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 167 1 341 921 729 907 1 861 73 452 422 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 956 2 546 2 391 237 0 0 0 138 264 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 346 1 695 1 444 330 285 586 23 186 223 164
Utdelning till aktieägare 0 530 0 0 0 100 0 250 0 0
Omsättning 39 283 37 538 28 545 19 594 19 178 21 421 17 921 16 595 15 470 16 458
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 6 8 2 1 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 365 6 256 3 568 9 797 19 178 10 711 17 921 16 595 7 735 8 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 824 948 603 666 1 238 1 229 96 776 455 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 058 1 772 1 195 796 832 835 821 1 034 1 222 1 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,65% 31,50% 45,68% 2,17% -10,47% 19,53% 7,99% 7,27% -6,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,16% 7,56% 2,85% 3,03% 3,04% 3,60% 6,02% 4,73% 4,74% 2,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,60% 2,12% 1,29% 1,01% 1,08% 1,39% 1,83% 1,56% 1,97% 1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,86%
Rörelsekapital/omsättning -4,85% -4,81% -8,20% -1,15% -3,00% -4,05% -0,73% -7,39% -11,87% -11,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,24% 8,04% 3,16% 5,52% 4,78% 4,77% 5,53% 7,89% 6,39% 5,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,23% 80,12% 79,91% 94,22% 89,48% 88,49% 96,71% 75,16% 66,76% 66,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...