Visa allt om Restaurangbolaget i Värnamo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 12 385 16 539 17 582 11 544 15 477 11 429 11 756 14 012 11 526 12 219
Övrig omsättning 927 265 32 65 6 3 322 3 295 4 589 236 247
Rörelseresultat (EBIT) -1 059 -243 1 479 1 224 1 615 1 171 1 471 187 -997 -721
Resultat efter finansnetto -1 103 -296 1 418 1 215 1 638 1 212 1 508 191 -1 160 -836
Årets resultat -735 -6 809 711 1 291 12 408 191 -647 -131
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 846 4 148 3 944 1 568 1 787 1 582 1 746 1 907 3 063 3 650
Omsättningstillgångar 4 461 4 497 5 658 5 296 4 799 3 225 3 172 2 772 2 115 3 575
Tillgångar 8 307 8 645 9 602 6 864 6 586 4 808 4 917 4 679 5 177 7 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 128 2 734 1 925 4 345 3 054 3 042 2 634 100 747
Obeskattade reserver 0 367 671 304 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 358 2 933 1 073 0 0 0 0 0 68 0
Kortfristiga skulder 5 650 5 216 5 125 4 636 2 242 1 754 1 875 2 045 5 010 6 478
Skulder och eget kapital 8 307 8 645 9 602 6 864 6 586 4 808 4 917 4 679 5 177 7 225
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - 442 306 250 0 0 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 65 46 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 330 2 397 2 464 2 377 3 533 2 016 1 867
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 45 791 663 815 869 497 558
Utdelning till aktieägare 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 312 16 804 17 614 11 609 15 483 14 751 15 051 18 601 11 762 12 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 10 10 10 10 11 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 477 3 308 3 516 1 154 1 548 1 143 1 176 1 274 1 441 1 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 988 960 294 441 424 446 516 321 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -322 444 2 052 1 480 1 831 1 445 1 774 1 465 95 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,12% -5,93% 52,30% -25,41% 35,42% -2,78% -16,10% 21,57% -5,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,75% -2,81% 15,40% 17,83% 25,01% 25,31% 30,73% 4,32% -19,18% -9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,55% -1,47% 8,41% 10,60% 10,64% 10,65% 12,85% 1,44% -8,62% -5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,04% 75,62% 72,68% 74,72% 73,63% 66,15% 65,40% 63,81% 73,44% 74,52%
Rörelsekapital/omsättning -9,60% -4,35% 3,03% 5,72% 16,52% 12,87% 11,03% 5,19% -25,12% -23,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,61% 4,79% 33,92% 31,50% 65,97% 63,52% 61,87% 56,29% 1,93% 10,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,57% 78,93% 103,65% 68,03% 198,80% 159,64% 148,91% 115,35% 38,74% 53,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...