Visa allt om Theorema Scandinavia AB
Visa allt om Theorema Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 82 179 89 600 92 104 99 180 133 045 152 864 189 080 126 700 109 506 141 475
Övrig omsättning - - - - - 17 - - - 876
Rörelseresultat (EBIT) 5 680 525 889 -2 716 4 325 5 943 13 189 13 741 25 612 28 249
Resultat efter finansnetto 5 660 309 711 -2 209 4 981 6 423 12 874 14 114 27 963 28 840
Årets resultat 7 040 3 490 2 773 -332 4 329 5 373 8 006 8 836 21 874 3 072
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 260 9 036 15 168 17 182 16 548 16 633 17 356 8 007 3 207 1 722
Omsättningstillgångar 60 281 68 677 63 624 71 869 77 078 81 228 105 132 67 512 61 315 50 244
Tillgångar 68 541 77 713 78 792 89 050 93 626 97 861 122 487 75 519 64 522 51 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 345 46 305 42 815 54 140 54 472 50 143 44 769 36 763 27 927 6 052
Obeskattade reserver 4 100 7 600 11 600 14 600 16 500 17 600 18 700 17 350 15 268 13 088
Avsättningar (tkr) 159 174 174 198 265 305 377 252 219 1 282
Långfristiga skulder 16 894 14 771 6 516 7 413 3 087 4 316 27 997 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 043 8 864 17 688 12 699 19 302 25 498 30 645 21 154 21 109 31 543
Skulder och eget kapital 68 541 77 713 78 792 89 050 93 626 97 861 122 487 75 519 64 522 51 966
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 676 653 626 630 791 809 992 1 000 995 1 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 659 4 684 6 024 6 225 6 223 6 575 5 715 4 071 4 067 3 343
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 817 2 646 3 264 3 284 3 373 3 377 2 661 2 843 2 943 3 383
Utdelning till aktieägare 0 8 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 179 89 600 92 104 99 180 133 045 152 881 189 080 126 700 109 506 142 351
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 12 12 12 13 13 11 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 321 7 467 7 675 8 265 10 234 11 759 17 189 12 670 12 167 15 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 721 686 869 850 842 856 983 827 939 930
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 533 1 349 1 923 -1 680 5 248 7 141 14 345 14 432 26 064 28 697
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,28% -2,72% -7,13% -25,45% -12,97% -19,15% 49,23% 15,70% -22,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,40% 2,57% 2,39% -2,46% 5,79% 7,45% 11,13% 18,70% 43,34% 55,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,84% 2,23% 2,04% -2,21% 4,07% 4,77% 7,21% 11,15% 25,54% 20,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,31% 24,04% 27,57% 22,64% 23,25% 25,69% 22,62% 28,76% 32,63% 35,36%
Rörelsekapital/omsättning 25,84% 66,76% 49,87% 59,66% 43,43% 36,46% 39,39% 36,59% 36,72% 13,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,84% 67,21% 65,82% 73,59% 71,17% 64,49% 47,80% 65,61% 60,32% 29,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,23% 616,09% 284,58% 461,12% 318,96% 239,32% 261,00% 243,07% 229,21% 130,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...