Visa allt om NC Advisory Aktiebolag
Visa allt om NC Advisory Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 263 980 260 404 255 467 229 210 251 098 278 991 223 621 205 604 204 402 190 731
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 214 21 316 27 335 3 729 30 503 44 308 27 417 25 153 25 894 25 247
Resultat efter finansnetto 19 883 21 418 27 759 4 929 32 547 45 653 27 601 25 378 27 136 25 595
Årets resultat 11 738 18 458 20 276 6 573 10 403 32 259 15 631 18 063 30 116 15 295
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 953 37 331 25 319 35 654 42 563 46 641 49 072 98 742 90 476 64 978
Omsättningstillgångar 47 977 73 865 149 758 120 504 119 799 116 778 92 570 44 259 63 843 67 388
Tillgångar 82 930 111 196 175 077 156 157 162 362 163 419 141 642 143 001 154 319 132 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 295 23 556 102 098 81 822 75 250 64 847 32 588 35 957 47 894 27 778
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 848 -404 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 089 13 709 20 956 28 220 32 939 34 034 35 432 80 768 70 624 58 117
Långfristiga skulder 7 142 20 475 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 405 53 455 52 022 46 115 43 326 64 943 73 622 26 276 35 801 46 471
Skulder och eget kapital 82 930 111 196 175 077 156 157 162 362 163 419 141 642 143 001 154 319 132 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 913 4 574 4 899 4 906 4 893 4 827 8 367 7 200 6 240 6 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 98 514 97 350 99 420 94 885 100 598 98 406 77 819 77 058 72 256 61 586
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 41 486 44 747 43 819 41 921 42 849 39 282 33 023 38 777 42 917 38 171
Utdelning till aktieägare 0 10 000 97 000 0 0 0 0 19 000 30 000 10 000
Omsättning 263 980 260 404 255 467 229 210 251 098 278 991 223 621 205 604 204 402 190 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 61 55 53 54 52 46 45 44 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 474 4 269 4 645 4 325 4 650 5 365 4 861 4 569 4 646 4 768
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 456 2 404 2 693 2 674 2 747 2 741 2 592 2 734 2 759 2 647
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 936 22 284 29 478 5 244 30 907 46 409 29 477 27 539 30 294 28 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,37% 1,93% 11,46% -8,72% -10,00% 24,76% 8,76% 0,59% 7,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,62% 19,65% 15,98% 3,27% 20,13% 28,48% 19,56% 17,93% 17,92% 19,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,74% 8,39% 10,95% 2,23% 13,02% 16,68% 12,39% 12,47% 13,53% 13,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,35% 7,84% 38,26% 32,45% 30,46% 18,58% 8,47% 8,75% 13,72% 10,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,50% 21,18% 58,32% 52,40% 51,27% 39,50% 23,01% 25,14% 31,04% 20,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,04% 138,18% 287,87% 261,31% 276,51% 179,82% 125,74% 168,44% 178,33% 145,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...