Visa allt om Volvo Group Venture Capital Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 364 2 030 221
Övrig omsättning 11 062 70 427 68 857 12 8 7 016 184 258 956 674 476
Rörelseresultat (EBIT) -2 327 27 766 47 114 -36 502 -46 076 -136 761 -15 869 236 125 -111 364 -42 286
Resultat efter finansnetto -2 366 27 810 47 211 -36 359 -43 752 -132 208 -66 895 246 140 -110 082 -39 667
Årets resultat 10 243 46 665 60 934 23 053 -37 224 -131 543 -67 685 246 398 -108 008 -36 679
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 149 184 869 303 532 457 583 343 296 327 370 386 152 396 690 483 518 499 288
Omsättningstillgångar 708 831 681 311 650 046 449 590 380 659 415 912 495 335 553 474 235 775 328 787
Tillgångar 879 980 866 180 953 578 907 173 723 955 743 282 881 487 950 164 719 293 828 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 833 747 824 110 853 266 867 474 711 591 729 725 861 268 928 953 682 555 790 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 40 79 119 166 71
Avsättningar (tkr) 1 427 792 266 360 373 460 378 179 782 590
Långfristiga skulder 104 77 65 147 582 660 359 128 0 0
Kortfristiga skulder 44 702 41 201 99 981 39 192 11 409 12 397 19 403 20 785 35 790 36 851
Skulder och eget kapital 879 980 866 180 953 578 907 173 723 955 743 282 881 487 950 164 719 293 828 075
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 487 2 522 1 516 1 670 1 192 1 681 1 795 1 733 2 544 1 932
Varav tantiem till styrelse & VD 281 1 227 300 435 294 356 357 400 309 66
Löner till övriga anställda 7 111 6 017 3 927 4 288 5 246 5 760 4 816 6 512 5 149 4 026
Varav resultatlön till övriga anställda - - 31 65 - - 39 133 61 39
Sociala kostnader 5 599 5 600 2 183 3 366 3 219 4 009 3 901 4 293 4 733 4 531
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 062 70 427 68 857 12 8 7 016 184 259 320 2 704 697
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 5 5 8 8 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 40 226 28
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 775 2 020 1 525 1 865 1 207 1 431 1 168 1 393 - 1 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 327 27 766 47 114 -36 502 -46 039 -136 722 -15 829 236 164 -111 364 -42 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -100,00% -82,07% 818,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - 25,91% -15,30% -4,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - 67 634,89% -5 420,89% -17 933,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - 146 343,13% 9 851,48% 132 097,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,75% 95,14% 89,48% 95,62% 98,29% 98,18% 97,71% 97,78% 94,91% 95,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 585,68% 1 653,63% 650,17% 1 147,15% 3 336,48% 3 354,94% 2 552,88% 2 662,85% 658,77% 892,21%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...