Visa allt om Markex Larm Tele & Data Aktiebolag
Visa allt om Markex Larm Tele & Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 221 1 065 1 002 1 201 1 227 1 234 1 625 1 562 2 056 2 756
Övrig omsättning 142 1 - - 73 124 149 121 121 146
Rörelseresultat (EBIT) 67 44 -19 5 -3 73 122 125 147 484
Resultat efter finansnetto 547 322 474 -16 101 4 121 124 167 497
Årets resultat 307 126 276 -16 73 16 107 114 77 358
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 795 1 463 1 257 837 930 853 856 704 682 222
Omsättningstillgångar 530 652 774 696 732 788 850 1 203 1 122 1 724
Tillgångar 2 325 2 115 2 032 1 533 1 662 1 640 1 706 1 908 1 804 1 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 652 1 595 1 669 1 393 1 509 1 486 1 470 1 663 1 549 1 472
Obeskattade reserver 377 237 119 0 0 0 19 45 76 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 296 283 243 139 152 154 216 199 179 459
Skulder och eget kapital 2 325 2 115 2 032 1 533 1 662 1 640 1 706 1 908 1 804 1 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 442 411 453 427 407 412 558 490 581
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 124 77 109 40 56 53 169 152 239
Utdelning till aktieägare 825 250 200 0 100 50 0 150 0 0
Omsättning 1 363 1 066 1 002 1 201 1 300 1 358 1 774 1 683 2 177 2 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 611 533 501 601 1 227 617 813 521 685 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 298 284 244 283 467 232 233 243 214 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 148 117 54 78 99 175 219 223 244 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,65% 6,29% -16,57% -2,12% -0,57% -24,06% 4,03% -24,03% -25,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,53% 15,22% 23,33% 0,39% 6,20% 4,51% 7,15% 6,66% 9,37% 25,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,80% 30,23% 47,31% 0,50% 8,39% 6,00% 7,51% 8,13% 8,22% 18,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,63% 80,47% 72,36% 70,11% 62,18% 65,07% 52,12% 71,32% 54,52% 53,41%
Rörelsekapital/omsättning 19,16% 34,65% 52,99% 46,38% 47,27% 51,38% 39,02% 64,28% 45,87% 45,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,70% 84,15% 86,70% 90,87% 90,79% 90,61% 86,99% 88,90% 88,90% 76,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,00% 195,41% 274,07% 406,47% 373,03% 383,77% 302,78% 511,06% 517,88% 344,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...