Visa allt om Transportkylservice i Helsingborg AB
Visa allt om Transportkylservice i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 215 16 215 15 756 18 907 19 578 26 802 23 039 25 123 25 162 25 554
Övrig omsättning 31 334 89 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 160 2 344 -1 349 2 501 3 981 5 427 4 549 4 028 4 269 5 026
Resultat efter finansnetto 1 998 2 244 -1 232 2 747 4 020 5 527 4 770 4 057 4 072 4 961
Årets resultat 814 797 0 1 071 1 721 3 021 3 492 2 968 2 903 3 560
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 819 13 141 12 693 10 951 7 990 6 786 9 107 8 843 7 770 8 477
Omsättningstillgångar 8 062 6 925 5 384 6 047 8 972 10 866 12 973 11 056 11 339 9 978
Tillgångar 21 882 20 065 18 077 16 997 16 962 17 652 22 080 19 899 19 108 18 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 472 12 658 11 860 11 860 12 289 11 218 16 399 14 508 13 140 11 837
Obeskattade reserver 2 209 1 878 1 451 2 711 2 209 1 400 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Långfristiga skulder 885 1 539 171 0 0 1 567 1 750 1 950 2 150 2 350
Kortfristiga skulder 5 316 3 990 4 594 2 426 2 464 3 468 3 893 3 442 3 819 4 268
Skulder och eget kapital 21 882 20 065 18 077 16 997 16 962 17 652 22 080 19 899 19 108 18 455
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 888 1 012 1 214 1 019 847
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 732 4 356 3 988 3 740 2 567 2 310 2 096 1 923 1 925
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 363 1 397 1 400 1 311 1 537 1 552 1 508 1 475 1 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 500 650 1 600 1 600 1 600 1 600
Omsättning 25 246 16 549 15 845 18 907 19 578 26 802 23 039 25 123 25 162 25 554
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 10 11 10 9 9 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 940 1 622 1 432 1 891 2 175 2 978 2 560 2 791 3 145 3 194
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 524 539 570 587 586 566 562 572 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 297 2 413 -1 276 2 646 4 112 5 853 4 983 4 407 4 655 5 419
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,50% 2,91% -16,67% -3,43% -26,95% 16,33% -8,30% -0,15% -1,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,88% 11,68% -6,44% 16,18% 24,07% 31,57% 21,83% 20,68% 22,78% 28,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,57% 14,46% -7,39% 14,54% 20,85% 20,79% 20,92% 16,38% 17,30% 20,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,96% 65,12% 55,36% 59,51% 59,60% 47,01% 50,44% 43,68% 41,57% 42,97%
Rörelsekapital/omsättning 10,89% 18,10% 5,01% 19,15% 33,24% 27,60% 39,41% 30,31% 29,89% 22,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,44% 70,39% 71,87% 82,22% 82,05% 69,40% 74,27% 72,91% 68,77% 64,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,82% 77,39% 48,08% 130,38% 257,47% 234,40% 237,79% 245,87% 219,53% 166,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...