Visa allt om Crepido AB
Visa allt om Crepido AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 036 43 955 43 533 38 320 37 497 33 755 30 948 27 097 22 682 18 564
Övrig omsättning 86 91 10 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 138 4 860 3 677 -725 2 627 807 875 1 537 1 525 966
Resultat efter finansnetto 4 156 4 951 3 707 4 853 2 698 841 899 1 666 1 515 1 000
Årets resultat 3 304 3 712 3 852 4 542 1 271 1 379 562 843 512 637
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 093 1 325 243 285 1 568 1 412 1 530 1 336 1 030 955
Omsättningstillgångar 17 433 19 934 20 188 18 063 16 158 14 048 12 784 10 270 9 257 7 416
Tillgångar 19 526 21 259 20 430 18 348 17 726 15 460 14 315 11 606 10 286 8 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 777 8 888 8 880 5 278 6 428 5 833 4 762 4 650 4 933 5 049
Obeskattade reserver 0 153 0 1 419 976 52 1 221 1 208 740 28
Avsättningar (tkr) 425 430 430 0 443 631 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 323 11 786 11 063 11 652 9 880 8 944 8 332 5 747 4 614 3 294
Skulder och eget kapital 19 526 21 259 20 430 18 348 17 726 15 460 14 315 11 606 10 286 8 371
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 1 648 1 532 1 486 1 426 1 537 1 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 18 391 20 703 20 800 19 887 16 663 16 366 13 494 11 894 7 616 6 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 8 943 9 626 9 544 9 171 7 958 7 594 6 255 5 702 4 205 3 765
Utdelning till aktieägare 3 017 3 415 3 050 2 050 1 100 677 308 451 1 303 1 343
Omsättning 42 122 44 046 43 543 38 326 37 497 33 755 30 948 27 097 22 682 18 564
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 41 43 42 38 41 37 33 29 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 168 1 072 1 012 912 987 823 836 821 782 844
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 780 770 737 745 727 659 630 610 498 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 432 5 033 3 792 -581 2 755 925 1 001 1 627 1 595 1 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,37% 0,97% 13,60% 2,19% 11,09% 9,07% 14,21% 19,46% 22,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,31% 23,33% 18,19% 26,49% 15,25% 5,51% 6,35% 14,50% 15,51% 12,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,90% 11,28% 8,54% 12,68% 7,21% 2,52% 2,94% 6,21% 7,03% 5,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,91% 18,54% 20,96% 16,73% 16,74% 15,12% 14,39% 16,69% 20,47% 22,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,95% 42,37% 43,47% 34,80% 40,32% 37,98% 39,55% 47,74% 53,14% 60,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,88% 169,13% 182,48% 155,02% 161,26% 156,06% 139,98% 165,74% 193,84% 215,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...