Visa allt om Städcompagniet 56:an Aktiebolag
Visa allt om Städcompagniet 56:an Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 604 1 585 1 429 2 015 1 996 1 229 2 078 1 635 1 162 1 406
Övrig omsättning 149 - 13 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 97 111 236 127 71 203 206 9 -4
Resultat efter finansnetto -69 153 108 170 165 88 118 195 -18 -10
Årets resultat -52 111 64 108 120 114 79 200 53 28
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 6 9 14 23 35 70 94 105 130
Omsättningstillgångar 276 513 393 528 689 416 511 323 214 248
Tillgångar 280 519 402 542 712 451 580 417 319 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 250 192 228 298 235 218 139 -61 -114
Obeskattade reserver 0 35 25 0 0 0 61 79 165 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 183 234 184 313 414 217 302 198 214 224
Skulder och eget kapital 280 519 402 542 712 451 580 417 319 378
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 124 199 329 270 219 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 810 633 521 676 470 380 875 344 263 467
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 302 236 210 262 227 253 412 240 175 237
Utdelning till aktieägare 0 120 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 1 753 1 585 1 442 2 015 1 996 1 229 2 078 1 635 1 162 1 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 535 528 476 672 665 410 693 545 581 469
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 292 247 290 271 216 387 261 347 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 100 116 246 139 106 227 229 35 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,20% 10,92% -29,08% 0,95% 62,41% -40,86% 27,09% 40,71% -17,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,71% 31,02% 27,61% 43,54% 23,31% 19,73% 35,00% 49,40% 2,82% -1,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,74% 10,16% 7,77% 11,71% 8,32% 7,24% 9,77% 12,60% 0,77% -0,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,47% 83,79% 88,73% 86,45% 84,07% 90,97% 89,17% 89,85% 85,80% 89,12%
Rörelsekapital/omsättning 5,80% 17,60% 14,63% 10,67% 13,78% 16,19% 10,06% 7,65% 0,00% 1,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,86% 53,43% 52,61% 42,07% 41,85% 52,11% 45,34% 46,97% 18,12% 20,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,16% 208,55% 202,17% 161,98% 161,59% 182,49% 162,58% 153,03% 90,65% 101,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...