Visa allt om FÖ Bygg i Sala AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 56 373 63 650 65 561 67 505 62 319 37 075 41 691 29 514 32 069 30 429
Övrig omsättning 366 375 477 276 89 20 30 0 22 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 420 1 083 810 5 532 1 063 -314 1 072 460 -1 904 33
Resultat efter finansnetto 2 420 1 068 832 5 513 1 045 -327 1 020 404 -1 956 10
Årets resultat 1 898 825 631 4 270 957 -367 955 334 -1 844 1
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 114 2 794 236 438 620 628 617 605 1 001
Omsättningstillgångar 12 104 13 651 10 300 19 604 10 659 6 145 6 886 7 417 6 098 8 090
Tillgångar 12 172 13 766 13 094 19 840 11 097 6 765 7 514 8 033 6 703 9 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 426 5 028 4 203 6 572 2 301 1 345 1 712 757 591 2 435
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 387 660 141 1 832 1 535 1 019
Kortfristiga skulder 6 746 8 738 8 891 13 268 8 408 4 761 5 661 5 445 4 576 5 525
Skulder och eget kapital 12 172 13 766 13 094 19 840 11 097 6 765 7 514 8 033 6 703 9 091
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 11 490 9 849 8 135 8 933 8 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 066 2 999 2 605 2 853 3 078
Utdelning till aktieägare 0 825 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 739 64 025 66 038 67 781 62 408 37 095 41 721 29 514 32 091 30 429
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 42 41 31 32 33 28 23 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 566 1 515 1 599 2 178 1 947 1 123 1 489 1 283 1 188 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 411 420 509 499 478 465 476 446 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 442 1 158 909 5 620 1 233 -99 1 303 633 -1 686 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,43% -2,91% -2,88% 8,32% 68,09% -11,07% 41,26% -7,97% 5,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,88% 7,87% 6,35% 27,88% 9,58% -4,63% 14,31% 5,79% -28,33% 0,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,29% 1,70% 1,27% 8,19% 1,71% -0,84% 2,58% 1,58% -5,92% 0,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,48% 32,95% 32,51% 35,35% 31,25% 48,73% 40,18% 46,77% 42,97% 47,86%
Rörelsekapital/omsättning 9,50% 7,72% 2,15% 9,39% 3,61% 3,73% 2,94% 6,68% 4,75% 8,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,58% 36,52% 32,10% 33,12% 20,74% 19,88% 22,78% 9,42% 8,82% 27,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,57% 150,68% 109,35% 144,60% 121,90% 120,44% 114,33% 125,90% 123,36% 130,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!