Visa allt om Rizzo Group AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 630 445 850 010 886 020 879 319 839 048 882 659 901 588 844 124 823 465 832 709
Övrig omsättning 2 548 8 033 8 088 3 616 3 639 17 896 2 275 5 499 4 884 3 400
Rörelseresultat (EBIT) -119 143 -24 564 2 933 8 353 -209 149 -116 090 -39 159 29 412 43 697 42 014
Resultat efter finansnetto -137 645 -29 130 3 231 1 947 -218 208 -124 363 -45 223 26 960 39 898 33 722
Årets resultat -138 748 -29 239 2 063 3 706 -223 168 -121 299 -51 758 23 383 43 028 34 257
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 223 963 101 236 93 408 93 409 89 791 221 355 326 710 276 702 264 287 266 922
Omsättningstillgångar 210 847 235 175 227 311 251 558 231 668 231 456 305 021 248 129 221 287 182 454
Tillgångar 434 808 336 410 320 719 344 967 321 459 452 811 631 731 524 831 485 574 449 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -107 243 32 792 62 268 59 097 55 159 69 867 187 997 251 046 251 902 207 361
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 12 681 0 0 20 889 0 0 0
Långfristiga skulder 78 055 2 417 4 973 30 17 158 47 696 41 758 37 252 30 816 39 583
Kortfristiga skulder 463 996 301 201 253 478 273 159 249 142 335 248 381 087 236 533 202 855 202 432
Skulder och eget kapital 434 809 336 410 320 719 344 967 321 459 452 811 631 731 524 831 485 574 449 376
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 5 694 3 540 3 400 4 175 3 770 3 794 3 703 3 027 67 090 9 494
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 1 230 - - 418 - - -
Löner till övriga anställda 145 470 157 802 191 198 172 020 170 848 170 780 172 595 149 758 75 252 76 651
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 826 56 053 59 250 41 590 49 144 45 070 45 146 38 411 47 993 71 327
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 632 993 858 043 894 108 882 935 842 687 900 555 903 863 849 623 828 349 836 109
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 296 366 390 387 420 411 422 375 369 403
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 130 2 322 2 272 2 272 1 998 2 148 2 136 2 251 2 232 2 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 644 598 575 550 556 576 553 541 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 346 -10 178 19 029 24 244 -81 586 -39 874 -16 431 46 513 59 501 60 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,83% -4,06% 0,76% 4,80% -4,94% -2,10% 6,81% 2,51% -1,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,14% -7,02% 2,52% 2,45% -64,19% -25,59% -6,11% 5,68% 9,03% 9,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,72% -2,78% 0,91% 0,96% -24,59% -13,13% -4,28% 3,53% 5,33% 5,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,27% 52,30% 53,07% 52,57% 51,53% 50,53% 54,00% 54,80% 56,97% 57,07%
Rörelsekapital/omsättning -40,15% -7,77% -2,95% -2,46% -2,08% -11,76% -8,44% 1,37% 2,24% -2,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -24,66% 9,75% 19,42% 17,13% 17,16% 15,43% 29,76% 47,83% 51,88% 46,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,89% 24,87% 24,50% 21,56% 20,62% 16,45% 35,84% 35,72% 33,35% 20,32%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 522 237 610 042 623 954 611 179 598 283 622 274 566 582 523 977 539 330 541 981
Övrig omsättning 1 609 1 935 3 404 1 209 1 932 11 830 358 2 375 1 383 1 259
Rörelseresultat (EBIT) -42 206 -17 793 572 2 445 -93 544 -50 485 -51 004 3 697 3 707 -1 576
Resultat efter finansnetto -49 659 -22 678 6 450 -1 965 -176 187 -124 835 -63 181 2 774 2 144 2 308
Årets resultat -49 667 -31 235 -1 587 -1 062 -198 045 -121 564 -62 798 6 710 9 778 8 769
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 542 105 900 102 278 106 483 100 492 227 861 314 170 258 614 245 170 281 179
Omsättningstillgångar 261 323 166 020 164 245 179 782 165 574 154 605 293 947 196 214 123 606 124 610
Tillgångar 363 865 271 920 266 524 286 266 266 066 382 466 608 117 454 828 368 776 405 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -26 594 23 074 54 309 55 896 56 472 44 229 177 292 197 241 202 722 184 590
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 051 2 417 3 241 10 316 17 450 94 100 107 111 119
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 000 34 346 6 250 2 188 7 500
Kortfristiga skulder 387 408 246 430 208 974 220 055 192 144 308 143 396 378 251 230 163 755 213 580
Skulder och eget kapital 363 865 271 920 266 524 286 266 266 066 382 466 608 117 454 828 368 776 405 789
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 - 3 400 4 175 3 770 3 794 3 703 11 575 9 456 9 494
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 1 230 - - 418 - - -
Löner till övriga anställda 79 818 91 022 82 193 87 302 87 646 85 680 92 668 60 044 57 634 58 526
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 843 38 145 36 391 24 504 31 939 28 924 30 007 22 792 30 634 29 359
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 032 12 190 0
Omsättning 523 846 611 977 627 358 612 388 600 215 634 104 566 940 526 352 540 713 543 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 165 193 198 196 217 211 211 161 157 166
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 165 3 161 3 151 3 118 2 757 2 949 2 685 3 255 3 435 3 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 696 638 601 595 578 614 614 627 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 418 -7 547 11 336 11 544 -48 424 -26 221 -39 718 12 136 14 418 9 657
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,39% -2,23% 2,09% 2,16% -3,86% 9,83% 8,13% -2,85% -0,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,74% -3,25% 4,12% 1,36% -61,79% -30,62% -9,22% 1,44% 1,80% 2,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,48% -1,45% 1,76% 0,64% -27,48% -18,82% -9,89% 1,25% 1,23% 1,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,30% 41,84% 40,92% 39,93% 38,82% 37,50% 39,49% 37,01% 37,23% 33,15%
Rörelsekapital/omsättning -24,14% -13,18% -7,17% -6,59% -4,44% -24,67% -18,08% -10,50% -7,44% -16,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -7,31% 8,49% 20,38% 19,53% 21,22% 11,56% 29,15% 43,37% 54,97% 45,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,98% 23,10% 32,26% 25,77% 30,43% 16,95% 49,61% 44,73% 25,19% 22,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...