Visa allt om Allmänna Pensionsinvest AB
Visa allt om Allmänna Pensionsinvest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 227 609 1 174 1 217 1 712 1 204 1 460 1 752 2 126 1 892
Övrig omsättning - - - - - - - 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) -316 99 371 407 867 115 175 469 667 747
Resultat efter finansnetto -323 119 412 465 943 501 197 466 666 738
Årets resultat 4 143 321 228 503 590 162 225 344 380
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 648 2 751 153 153 153 153 178 178 665 697
Omsättningstillgångar 1 995 426 3 172 3 106 2 856 2 251 2 073 2 026 1 453 840
Tillgångar 2 643 3 177 3 325 3 259 3 009 2 404 2 251 2 204 2 118 1 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 330 2 483 2 496 2 325 2 238 1 865 1 404 1 362 1 229 974
Obeskattade reserver 284 619 691 712 580 330 525 577 459 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 75 138 221 192 209 323 265 431 270
Skulder och eget kapital 2 643 3 177 3 325 3 259 3 009 2 404 2 251 2 204 2 118 1 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 336 200 32 38 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 255 300 304 321 195 378 380 387 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 26 31 31 19 54 139 140 172 115
Utdelning till aktieägare 0 156 156 150 140 130 129 120 92 89
Omsättning 227 609 1 174 1 217 1 712 1 204 1 460 1 792 2 126 1 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 227 609 587 609 856 602 730 1 752 2 126 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 349 201 205 214 333 413 670 695 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -316 99 371 407 867 115 175 469 699 792
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,73% -48,13% -3,53% -28,91% 42,19% -17,53% -16,67% -17,59% 12,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,24% 3,75% 12,42% 14,27% 31,34% 20,84% 8,80% 22,96% 31,54% 48,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -130,84% 19,54% 35,18% 38,21% 55,08% 41,61% 13,56% 28,88% 31,42% 39,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 866,08% 57,64% 258,43% 237,06% 155,61% 169,60% 119,86% 100,51% 48,07% 30,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,54% 93,35% 91,28% 87,44% 88,58% 87,70% 79,56% 80,65% 73,63% 63,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 879,31% 568,00% 2 298,55% 1 405,43% 1 487,50% 1 077,03% 641,80% 764,53% 337,12% 311,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...