Visa allt om Sfm Service AB
Visa allt om Sfm Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 737 2 328 3 001 1 856 1 427 1 323 1 772 1 733 1 501 1 778
Övrig omsättning 4 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 104 186 618 -184 111 -141 149 -404 -243 677
Resultat efter finansnetto 103 182 617 -183 124 -128 151 -399 -178 734
Årets resultat 56 105 605 -183 124 -128 151 -399 -178 528
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 542 547 553 558 554 635 224 310 322
Omsättningstillgångar 2 958 2 993 2 487 1 632 1 019 964 1 017 1 233 1 790 2 189
Tillgångar 3 597 3 535 3 034 2 185 1 577 1 517 1 652 1 457 2 100 2 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 062 2 006 1 901 1 296 1 479 1 355 1 483 1 332 1 732 1 909
Obeskattade reserver 82 54 7 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 453 1 475 1 126 889 98 162 169 125 369 602
Skulder och eget kapital 3 597 3 535 3 034 2 185 1 577 1 517 1 652 1 457 2 100 2 511
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 40 40 40 40 40 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 268 - 233 450 379 454 509 458 430 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 84 - 111 209 208 233 242 209 152 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 741 2 329 3 001 1 856 1 427 1 323 1 772 1 733 1 501 1 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 737 - 3 001 1 856 1 427 1 323 1 772 1 733 1 501 1 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 - 346 662 587 674 799 713 644 126
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 191 623 -178 133 -53 238 -315 -147 764
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,57% -22,43% 61,69% 30,06% 7,86% -25,34% 2,25% 15,46% -15,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,89% 5,29% 20,37% -8,33% 7,80% -8,44% 9,14% -27,39% -8,38% 29,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,80% 8,03% 20,59% -9,81% 8,62% -9,67% 8,52% -23,02% -11,73% 41,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,99% 65,21% 45,35% 40,03% 64,54% 60,62% 47,86% 63,94% 94,67% 89,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,10% 57,94% 62,84% 59,31% 93,79% 89,32% 89,77% 91,42% 82,48% 76,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,58% 202,92% 220,87% 183,58% 1 039,80% 595,06% 601,78% 986,40% 485,09% 363,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...