Visa allt om SGS Progress AB
Visa allt om SGS Progress AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 793 7 008 9 615 7 090 6 650 6 049 4 750 2 353 2 017 1 237
Övrig omsättning - 27 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 892 633 645 489 499 354 613 281 255 204
Resultat efter finansnetto 918 658 677 533 571 411 624 262 -241 237
Årets resultat 956 461 443 352 350 263 365 171 -364 141
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 233 106 106 106 106 106 112 127 135 775
Omsättningstillgångar 3 157 3 994 4 168 3 433 3 059 3 199 3 030 2 399 2 352 1 873
Tillgångar 4 390 4 101 4 275 3 540 3 166 3 306 3 143 2 525 2 487 2 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 197 1 641 1 590 1 497 1 225 1 025 1 062 817 766 1 219
Obeskattade reserver 598 913 854 753 677 586 540 418 393 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 595 1 547 1 831 1 290 1 264 1 695 1 541 1 290 1 328 1 081
Skulder och eget kapital 4 390 4 101 4 275 3 540 3 166 3 306 3 143 2 525 2 487 2 648
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 640 498 432 477 460
Varav tantiem till styrelse & VD 600 600 - - - 400 300 250 250 200
Löner till övriga anställda 1 393 1 450 1 800 1 520 1 431 328 87 0 50 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 650 - - - - - - -
Sociala kostnader 438 456 566 478 450 328 205 156 185 150
Utdelning till aktieägare 1 000 400 410 350 80 150 300 120 120 89
Omsättning 7 793 7 035 9 616 7 090 6 650 6 049 4 750 2 353 2 017 1 237
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 897 3 504 4 808 3 545 3 325 3 025 2 375 2 353 2 017 1 237
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 935 969 1 196 1 011 952 661 407 613 733 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 899 633 645 489 512 360 615 290 267 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,20% -27,11% 35,61% 6,62% 9,94% 27,35% 101,87% 16,66% 63,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,93% 16,02% 15,84% 15,06% 18,04% 12,46% 19,85% 11,56% 13,47% 9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,79% 9,38% 7,04% 7,52% 8,59% 6,81% 13,14% 12,41% 16,61% 21,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,31% 42,37% 35,56% 41,02% 41,91% 37,76% 36,36% 49,09% 60,09% 83,75%
Rörelsekapital/omsättning 20,04% 34,92% 24,31% 30,23% 26,99% 24,86% 31,35% 47,13% 50,77% 64,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,67% 57,38% 52,77% 58,88% 54,45% 44,07% 46,45% 44,56% 42,18% 55,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,17% 251,71% 221,74% 253,72% 221,68% 179,41% 187,48% 179,53% 174,47% 173,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...