Visa allt om J.T. Ström AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 440 2 009 1 871 1 413 2 365 9 011 7 898 6 581 6 581 6 661
Övrig omsättning 4 520 4 781 6 841 6 920 6 354 0 125 0 7 0
Rörelseresultat (EBIT) 970 2 427 3 762 4 895 4 494 3 569 3 397 1 964 2 158 3 205
Resultat efter finansnetto 668 9 240 4 401 4 422 4 278 5 354 5 063 2 966 2 249 3 334
Årets resultat 1 205 9 243 3 599 3 255 2 395 4 102 4 225 3 752 1 918 2 158
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 382 19 942 19 717 23 370 17 851 17 760 14 031 14 517 5 246 5 674
Omsättningstillgångar 22 424 16 478 8 169 9 798 11 258 9 043 7 690 7 485 11 530 14 192
Tillgångar 39 805 36 420 27 886 33 169 29 109 26 803 21 721 22 002 16 776 19 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 534 26 660 21 026 16 800 21 314 18 919 14 817 14 321 13 356 13 472
Obeskattade reserver 66 872 1 089 1 337 1 119 835 653 423 2 423 2 790
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 330 4 079 4 117 14 154 5 764 5 500 5 500 6 000 0 30
Kortfristiga skulder 7 875 4 810 1 654 879 913 1 549 752 1 259 997 3 574
Skulder och eget kapital 39 805 36 420 27 886 33 169 29 109 26 803 21 721 22 002 16 776 19 866
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 2 138 1 227 1 188 1 216 1 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 990 741 752 763 702
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 800 3 700 2 787 2 035
Omsättning 6 960 6 790 8 712 8 333 8 719 9 011 8 023 6 581 6 588 6 661
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 5 11 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 220 502 468 353 473 819 1 975 2 194 2 194 2 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 816 471 338 307 444 294 509 652 671 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 039 3 154 4 570 5 731 5 241 4 279 4 196 2 409 2 658 3 828
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,45% 7,38% 32,41% -40,25% -73,75% 14,09% 20,01% 0,00% -1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,79% 26,14% 16,95% 14,76% 15,44% 20,78% 24,86% 13,80% 13,49% 16,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,57% 473,82% 252,65% 346,43% 190,06% 61,80% 68,36% 46,13% 34,39% 50,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,70% 99,80% 56,87% 100,00% 97,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 596,27% 580,79% 348,21% 631,21% 437,42% 83,17% 87,85% 94,61% 160,05% 159,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,76% 75,07% 78,45% 53,79% 76,22% 73,02% 70,56% 66,59% 90,26% 78,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,75% 340,50% 487,85% 1 114,68% 1 233,08% 583,80% 1 022,61% 594,52% 1 156,47% 397,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!