Visa allt om Glasögonmäster i Älmhult AB
Visa allt om Glasögonmäster i Älmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 189 2 477 2 471 2 539 3 006 3 010 2 902 3 117 3 351 3 068
Övrig omsättning 10 8 - - - 43 - - 3 23
Rörelseresultat (EBIT) 44 209 -25 -142 24 130 111 228 384 395
Resultat efter finansnetto 36 189 -64 -111 -13 117 86 138 377 602
Årets resultat 35 67 3 3 27 27 52 52 195 354
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 1 030 1 160 1 302 1 445 1 499 1 392 1 370 1 625 1 308
Omsättningstillgångar 2 163 1 407 1 353 1 481 1 562 1 557 1 484 1 674 1 542 1 804
Tillgångar 2 487 2 438 2 513 2 783 3 007 3 056 2 877 3 043 3 168 3 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 328 1 449 1 538 1 685 1 826 1 926 2 027 2 095 2 243 2 298
Obeskattade reserver 144 147 47 122 241 291 212 198 171 78
Avsättningar (tkr) 224 224 219 216 215 217 218 218 220 195
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 791 617 709 760 726 622 420 533 534 541
Skulder och eget kapital 2 487 2 438 2 513 2 783 3 007 3 056 2 877 3 043 3 168 3 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 365 397 364 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 625 626 733 777 844 791 374 347 341 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 295 283 356 392 413 381 362 354 360 325
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 200 250
Omsättning 2 199 2 485 2 471 2 539 3 006 3 053 2 902 3 117 3 354 3 091
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 095 1 239 1 236 1 270 1 503 1 505 1 451 1 559 1 676 1 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 462 543 591 635 593 557 550 545 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 151 316 118 1 177 279 267 369 531 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,63% 0,24% -2,68% -15,54% -0,13% 3,72% -6,90% -6,98% 9,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,85% 9,47% -0,88% -2,59% 0,80% 5,10% 4,24% 7,69% 12,69% 20,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 9,33% -0,89% -2,84% 0,80% 5,18% 4,20% 7,51% 12,00% 20,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,40% 71,94% 70,58% 69,71% 68,36% 68,04% 67,82% 66,63% 64,85% 61,99%
Rörelsekapital/omsättning 62,68% 31,89% 26,06% 28,40% 27,81% 31,06% 36,66% 36,61% 30,08% 41,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,91% 64,14% 62,66% 63,78% 66,63% 70,04% 75,89% 73,53% 74,69% 75,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,70% 127,39% 99,86% 110,26% 127,55% 148,23% 207,86% 204,88% 189,89% 249,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...