Visa allt om Hedern Fastigheter 101 AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 20 143 19 965 19 329 19 148 19 782 19 946 20 631 31 291 22 877 23 326
Övrig omsättning 2 820 2 875 3 886 3 558 2 600 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -5 302 -4 970 -8 229 -6 258 -3 074 -5 675 -2 051 8 814 1 557 5 985
Resultat efter finansnetto -6 524 -6 221 -8 995 -7 010 -3 696 1 427 -3 442 7 044 -884 3 478
Årets resultat 3 074 1 961 77 4 47 6 720 1 297 103 1 510 78
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 317 97 895 86 568 70 567 70 277 72 197 77 936 79 468 85 761 87 525
Omsättningstillgångar 6 444 9 321 10 794 23 115 29 214 23 087 10 405 9 337 7 442 6 828
Tillgångar 105 761 107 216 97 362 93 682 99 492 95 283 88 341 88 804 93 203 94 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 264 18 190 16 229 16 152 21 148 21 100 14 381 16 148 16 045 14 535
Obeskattade reserver 50 758 1 098 1 118 1 132 1 125 2 771 2 092 1 689 1 636
Avsättningar (tkr) 5 126 4 696 376 227 27 66 332 502 692 344
Långfristiga skulder 67 528 69 855 63 173 65 266 67 410 63 644 61 638 61 920 67 918 69 619
Kortfristiga skulder 11 793 13 717 16 485 10 919 9 775 9 347 9 219 8 143 6 859 8 220
Skulder och eget kapital 105 761 107 216 97 362 93 682 99 492 95 283 88 341 88 804 93 203 94 354
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - - 6 127 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 936 0 0 9 367 7 764 6 779 6 373 - 5 168 3 372
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 320 0 0 3 804 2 957 2 688 2 585 2 397 1 855 1 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 0 0 3 000 0 0
Omsättning 22 963 22 840 23 215 22 706 22 382 19 946 20 631 31 291 22 877 23 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 15 19 21 18 18 22 17 16 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 119 1 331 1 017 912 1 099 1 108 938 1 841 1 430 2 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 596 526 407 501 439 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 339 -2 571 -6 213 -4 300 -608 -2 315 534 11 391 4 219 8 076
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,89% 3,29% 0,95% -3,20% -0,82% -3,32% -34,07% 36,78% -1,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,00% -4,61% -8,43% -6,67% -3,09% 2,28% -2,30% 9,94% 1,67% 6,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,26% -24,78% -42,45% -32,63% -15,52% 10,88% -9,83% 28,22% 6,82% 25,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,55% 14,82% 23,54% 46,17% 27,40% 36,77%
Rörelsekapital/omsättning -26,56% -22,02% -29,44% 63,69% 98,27% 68,89% 5,75% 3,82% 2,55% -5,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,14% 17,52% 17,55% 18,17% 22,14% 23,07% 18,73% 20,02% 18,55% 16,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,64% 67,95% 65,48% 211,70% 298,86% 247,00% 112,86% 114,66% 108,50% 83,07%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...