Visa allt om Maglasäte Gård AB
Visa allt om Maglasäte Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 24 667 24 702 22 538 23 065 22 906 20 215 18 060 19 570 18 223 14 351
Övrig omsättning 1 391 1 148 1 073 1 412 980 1 043 2 803 631 472 1 364
Rörelseresultat (EBIT) 3 106 2 875 607 764 2 181 729 439 2 938 1 453 1 312
Resultat efter finansnetto 2 616 2 381 48 82 1 355 80 64 2 774 860 562
Årets resultat 31 23 8 7 104 180 264 541 570 1
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 049 25 820 24 692 26 667 29 234 28 825 23 191 15 426 14 028 14 734
Omsättningstillgångar 11 676 11 270 10 528 10 005 9 347 9 255 10 182 8 598 7 144 7 387
Tillgångar 38 725 37 090 35 220 36 671 38 581 38 080 33 372 24 024 21 171 22 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 463 2 432 2 409 2 402 2 395 2 291 2 112 1 848 1 470 900
Obeskattade reserver 8 272 5 687 4 129 4 089 4 013 3 358 3 458 3 658 1 425 1 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 849 22 046 22 920 24 546 26 204 27 466 22 143 14 150 15 110 15 360
Kortfristiga skulder 7 140 6 925 5 761 5 636 5 969 4 965 5 660 4 368 3 167 4 726
Skulder och eget kapital 38 725 37 090 35 220 36 671 38 581 38 080 33 372 24 024 21 171 22 121
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 792 770 746 718 686 715 637 612 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 846 1 850 1 862 1 859 1 249 1 268 1 021 957 1 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 227 1 110 1 139 1 022 861 881 697 730 732
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0
Omsättning 26 058 25 850 23 611 24 477 23 886 21 258 20 863 20 201 18 695 15 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 111 4 117 3 756 3 844 3 818 3 369 3 010 3 262 3 037 2 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 655 628 625 580 472 475 399 384 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 906 5 738 3 559 3 695 4 995 3 183 2 406 4 782 3 207 2 944
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,14% 9,60% -2,28% 0,69% 13,31% 11,93% -7,72% 7,39% 26,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,09% 7,80% 1,80% 2,11% 5,78% 1,95% 1,65% 12,73% 6,90% 6,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,70% 11,71% 2,81% 3,35% 9,74% 3,68% 3,05% 15,63% 8,02% 9,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,96% 61,86% 57,77% 55,85% 62,62% 62,44% 51,35% 66,40% 55,67% 58,73%
Rörelsekapital/omsättning 18,39% 17,59% 21,15% 18,94% 14,75% 21,22% 25,04% 21,61% 21,82% 18,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,02% 18,52% 15,98% 15,25% 13,87% 12,52% 13,97% 18,91% 11,79% 7,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,88% 49,65% 39,21% 47,36% 19,23% 35,65% 58,60% 46,96% 44,96% 37,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...