Visa allt om Christer & Lennart Fiskeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 5 183 3 200 2 490 3 130 3 170 3 390 3 880 1 770 2 663 2 605
Övrig omsättning 5 0 0 51 315 116 106 136 0 4 766
Rörelseresultat (EBIT) 422 68 109 131 295 -1 573 226 -907 705 3 603
Resultat efter finansnetto 34 527 364 455 452 654 3 770 2 087 297 798 3 632
Årets resultat 33 973 716 542 412 585 5 528 2 075 2 250 703 186
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 204 9 838 9 593 9 303 9 033 8 757 5 246 3 697 6 767 6 275
Omsättningstillgångar 949 5 111 5 427 4 713 4 603 4 373 4 696 4 378 4 484 4 274
Tillgångar 59 153 14 949 15 020 14 017 13 636 13 130 9 942 8 075 11 252 10 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 180 13 207 12 491 11 949 11 537 10 952 5 724 3 649 1 478 775
Obeskattade reserver 1 244 990 1 460 1 607 1 607 1 607 3 446 3 499 5 949 5 942
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 632 995 334 218 218 218 219 3 708 3 707
Kortfristiga skulder 10 378 119 74 127 274 353 554 709 116 125
Skulder och eget kapital 59 153 14 949 15 020 14 017 13 636 13 130 9 942 8 075 11 252 10 549
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 571 488 644 1 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 171 145 202 344
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 0 80 0
Omsättning 5 188 3 200 2 490 3 181 3 485 3 506 3 986 1 906 2 663 7 371
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 728 1 600 1 245 1 565 1 585 1 695 1 940 885 1 332 1 303
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 681 569 623 577 546 585 457 551 816
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 494 136 200 222 380 -1 488 536 -616 1 153 3 838
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,97% 28,51% -20,45% -1,26% -6,49% -12,63% 119,21% -33,53% 2,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,37% 2,89% 3,07% 3,22% 4,80% 28,72% 20,99% 3,68% 7,09% 34,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 666,20% 13,50% 18,51% 14,44% 20,63% 111,24% 53,79% 16,78% 29,97% 139,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -181,92% 156,00% 214,98% 146,52% 136,56% 118,58% 106,75% 207,29% 164,03% 159,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,40% 93,51% 90,74% 94,19% 93,80% 92,96% 84,61% 78,99% 54,37% 48,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,14% 4 294,96% 7 333,78% 3 711,02% 1 679,93% 1 238,81% 847,65% 617,49% 3 865,52% 3 419,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!