Visa allt om Åkerbloms Gård Aktiebolag
Visa allt om Åkerbloms Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 134 8 033 7 857 8 051 7 961 7 923 6 225 5 769 6 925 5 533
Övrig omsättning 858 14 12 205 12 422 175 62 221 48
Rörelseresultat (EBIT) 74 779 -570 482 758 1 400 1 034 513 1 599 759
Resultat efter finansnetto 112 829 -562 470 726 1 366 1 043 521 1 596 731
Årets resultat 399 265 155 247 1 009 557 423 323 664 462
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 044 4 970 5 019 5 865 5 896 6 375 5 054 3 676 3 758 3 192
Omsättningstillgångar 3 585 3 379 2 981 3 520 3 558 3 218 2 671 2 243 2 550 1 880
Tillgångar 9 628 8 349 8 000 9 384 9 454 9 592 7 725 5 919 6 309 5 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 372 4 123 4 007 4 002 3 905 3 041 2 613 2 317 2 114 1 584
Obeskattade reserver 1 864 2 253 1 753 2 515 2 360 2 996 2 383 1 913 1 829 1 151
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 781 1 074 1 565 2 031 2 332 2 765 2 102 1 246 1 478 1 820
Kortfristiga skulder 612 899 674 836 857 791 628 445 888 516
Skulder och eget kapital 9 628 8 349 8 000 9 384 9 454 9 592 7 725 5 919 6 309 5 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 418 490 477 411 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 950 643 970 969 969 460 316 279 260 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 367 338 313 257 276 277 267 259 256 239
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 144 129 127 120 134
Omsättning 7 992 8 047 7 869 8 256 7 973 8 345 6 400 5 831 7 146 5 581
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 784 2 008 1 964 2 013 1 592 1 585 1 556 1 442 1 731 1 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 331 322 325 307 249 231 272 254 232 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 792 1 642 395 1 452 1 749 2 295 1 512 966 2 146 1 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,19% 2,24% -2,41% 1,13% 0,48% 27,28% 7,90% -16,69% 25,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,37% 10,19% -6,64% 5,54% 8,53% 15,03% 13,68% 9,06% 25,87% 15,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,85% 10,59% -6,76% 6,46% 10,12% 18,20% 16,98% 9,29% 23,57% 14,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,40% 59,85% 53,09% 56,96% 64,28% 65,93% 69,01% 58,92% 66,21% 63,53%
Rörelsekapital/omsättning 41,67% 30,87% 29,36% 33,34% 33,93% 30,63% 32,82% 31,17% 24,00% 24,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,51% 70,43% 67,18% 63,55% 59,70% 54,72% 56,56% 62,96% 54,38% 47,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,41% 160,51% 161,13% 174,16% 180,05% 158,28% 157,32% 249,66% 188,85% 238,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...