Visa allt om Internationella Cityordonnansen AB
Visa allt om Internationella Cityordonnansen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 23 702 28 026 27 851 24 476 26 065 27 929 21 090 20 067 23 497 23 656
Övrig omsättning 187 88 167 326 13 16 11 86 198 259
Rörelseresultat (EBIT) 254 229 -334 -361 1 015 2 382 143 -748 259 1 430
Resultat efter finansnetto 166 89 -547 -633 729 2 098 -91 -996 43 1 250
Årets resultat 11 63 39 -39 348 770 5 -66 -66 382
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 136 4 072 5 069 5 711 4 579 4 100 3 115 4 961 4 855 4 281
Omsättningstillgångar 4 982 8 564 8 137 8 604 7 631 9 067 6 814 5 700 5 372 6 735
Tillgångar 8 118 12 636 13 206 14 316 12 211 13 167 9 929 10 661 10 228 11 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 760 1 749 1 685 1 647 1 685 1 337 568 562 628 894
Obeskattade reserver 1 040 900 900 1 500 2 151 1 899 873 986 1 917 1 810
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 326 884 1 546 1 147 1 997 463 1 078 2 767 3 049
Kortfristiga skulder 5 236 9 661 9 736 9 623 7 227 7 934 8 026 8 034 4 915 5 263
Skulder och eget kapital 8 118 12 636 13 206 14 316 12 211 13 167 9 929 10 661 10 228 11 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 835 5 181 5 443 5 554 6 043 5 964 5 520 6 981 7 188 6 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 960 1 967 1 774 1 848 2 145 2 007 1 851 2 612 2 633 2 281
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 23 889 28 114 28 018 24 802 26 078 27 945 21 101 20 153 23 695 23 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 18 18 19 19 18 23 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 481 1 649 1 547 1 360 1 372 1 470 1 172 872 979 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 447 407 422 102 441 429 453 450 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 821 919 402 396 9 521 2 967 670 0 1 102 2 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,43% 0,63% 13,79% -6,10% -6,67% 32,43% 5,10% -14,60% -0,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,23% 1,81% -2,51% -2,47% 8,39% 18,24% 1,47% -6,63% 2,72% 13,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,11% 0,82% -1,19% -1,44% 3,93% 8,60% 0,69% -3,52% 1,18% 6,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,07% -3,91% -5,74% -4,16% 1,55% 4,06% -5,75% -11,63% 1,94% 6,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,67% 19,40% 18,08% 19,23% 26,78% 20,78% 12,20% 11,93% 19,63% 19,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,15% 88,65% 83,58% 89,41% 104,65% 112,97% 83,24% 68,96% 105,43% 125,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...