Visa allt om Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 138 000 2 028 000 1 912 000 1 867 000 1 872 000 1 858 000 1 767 000 1 704 000 1 686 000 1 487 000
Övrig omsättning - - 19 000 367 000 - - 410 000 192 000 88 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 520 000 1 440 000 1 269 000 1 700 000 1 392 000 1 387 000 1 699 000 1 439 000 1 345 000 649 000
Resultat efter finansnetto 2 825 000 2 165 000 2 100 000 1 474 000 1 782 000 1 673 000 1 381 000 936 000 1 102 000 416 000
Årets resultat 2 423 000 1 719 000 1 638 000 1 178 000 1 390 000 1 301 000 1 328 000 686 000 804 000 300 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 322 000 26 189 000 24 060 000 21 522 000 20 391 000 19 511 000 18 780 000 17 368 000 16 477 000 15 524 000
Omsättningstillgångar 236 000 653 000 312 000 490 000 180 000 346 000 603 000 295 000 414 000 558 000
Tillgångar 28 558 000 26 842 000 24 372 000 22 012 000 20 571 000 19 857 000 19 383 000 17 663 000 16 891 000 16 082 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 929 000 9 066 000 7 844 000 6 652 000 8 475 000 7 564 000 6 628 000 5 612 000 5 266 000 4 772 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 728 000 0 0
Långfristiga skulder 11 857 000 12 574 000 11 388 000 9 770 000 9 777 000 8 045 000 8 425 000 5 778 000 7 603 000 7 885 000
Kortfristiga skulder 5 772 000 5 202 000 5 140 000 5 590 000 2 319 000 4 248 000 4 330 000 4 545 000 4 022 000 3 425 000
Skulder och eget kapital 28 558 000 26 842 000 24 372 000 22 012 000 20 571 000 19 857 000 19 383 000 17 663 000 16 891 000 16 082 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 030 000 2 612 977 3 076 - 8 311 6 717 5 813 653 2 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 84 458 000 74 112 71 611 63 247 64 533 53 326 51 486 45 942 48 918 46 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 43 975 000 39 145 36 731 33 574 31 326 29 655 27 645 24 555 24 639 24 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 138 000 2 028 000 1 931 000 2 234 000 1 872 000 1 858 000 2 177 000 1 896 000 1 774 000 1 487 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 144 144 131 128 121 122 117 111 106 101
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 847 14 083 14 595 14 586 15 471 15 230 15 103 15 351 15 906 14 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 899 049 805 835 780 792 748 734 687 700 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 520 000 1 492 000 1 272 000 1 702 000 1 393 000 1 388 000 1 700 000 1 441 000 1 346 000 651 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,42% 6,07% 2,41% -0,27% 0,75% 5,15% 3,70% 1,07% 13,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,42% 8,81% 8,77% 7,74% 10,03% 9,71% 9,21% 8,27% 9,00% 4,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 139,15% 116,62% 111,82% 91,27% 110,26% 103,77% 101,08% 85,68% 90,15% 49,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,62% 73,72% 73,69% 74,99% 77,56% 77,99% 76,63% 76,29% 77,64% 76,73%
Rörelsekapital/omsättning -258,93% -224,31% -252,51% -273,17% -114,26% -210,01% -210,92% -249,41% -214,00% -192,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,27% 33,78% 32,18% 30,22% 41,20% 38,09% 34,19% 31,77% 31,18% 29,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,09% 12,55% 6,07% 8,77% 7,76% 8,15% 13,93% 6,49% 10,29% 16,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 029 000 1 949 000 1 881 000 1 716 000 1 724 000 1 782 000 1 752 000 1 695 000 1 686 000 127 000
Övrig omsättning 1 000 86 000 49 000 3 000 83 000 193 000 14 000 - 26 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 766 000 853 000 782 000 693 000 919 000 927 000 692 000 650 000 710 000 0
Resultat efter finansnetto 672 000 719 000 666 000 550 000 709 000 708 000 376 000 164 000 467 000 297 000
Årets resultat 526 000 482 000 468 000 384 000 514 000 446 000 203 000 73 000 258 000 285 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 520 000 17 273 000 16 590 000 15 314 000 15 097 000 12 342 000 12 623 000 11 473 000 10 935 000 9 936 000
Omsättningstillgångar 236 000 655 000 319 000 506 000 196 000 329 000 592 000 301 000 415 000 224 000
Tillgångar 17 756 000 17 928 000 16 909 000 15 820 000 15 293 000 12 671 000 13 215 000 11 774 000 11 350 000 10 160 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 892 000 926 000 941 000 895 000 3 511 000 1 144 000 1 102 000 611 000 583 000 866 000
Obeskattade reserver 1 539 000 1 480 000 1 380 000 1 217 000 1 153 000 1 113 000 970 000 908 000 849 000 13 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 781 000 12 861 000 7 304 000 9 000 000 9 461 000 10 088 000 9 273 000 0 6 267 000
Kortfristiga skulder 15 325 000 1 741 000 1 727 000 6 404 000 1 629 000 953 000 1 055 000 982 000 9 918 000 3 014 000
Skulder och eget kapital 17 756 000 17 928 000 16 909 000 15 820 000 15 293 000 12 671 000 13 215 000 11 774 000 11 350 000 10 160 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 3 076 - 8 311 6 717 5 813 653 2 198
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 84 458 76 724 72 588 63 247 64 533 53 326 51 486 45 942 48 918 46 262
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 43 975 39 145 36 731 33 574 31 328 29 655 27 645 24 555 24 639 24 239
Utdelning till aktieägare 0 560 000 0 446 000 928 600 481 000 260 000 17 200 262 615 310 000
Omsättning 2 030 000 2 035 000 1 930 000 1 719 000 1 807 000 1 975 000 1 766 000 1 695 000 1 712 000 127 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 144 144 131 128 121 122 117 111 106 101
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 090 13 535 14 359 13 406 14 248 14 607 14 974 15 270 15 906 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 892 805 835 780 792 748 734 687 700 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 438 000 856 000 785 000 695 000 920 000 1 352 000 1 112 000 1 065 000 1 105 000 2 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,10% 3,62% 9,62% -0,46% -3,25% 1,71% 3,36% 0,53% 1 227,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,64% 5,17% 5,02% 5,21% 6,72% 8,26% 5,85% 6,51% 7,80% 6,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,61% 47,56% 45,08% 48,02% 59,57% 58,70% 44,12% 45,25% 52,49% 516,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,71% 42,18% 42,21% 44,06% 51,97% 44,61% 41,78% 41,47% 43,71% 47,24%
Rörelsekapital/omsättning -743,67% -55,72% -74,85% -343,71% -83,12% -35,02% -26,43% -40,18% -563,64% -2 196,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,78% 11,60% 11,93% 11,66% 28,84% 15,88% 13,75% 10,87% 10,65% 8,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,54% 37,62% 18,47% 7,90% 12,03% 34,52% 56,11% 30,65% 4,18% 7,43%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...