Visa allt om ALK Trade and Marketing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 33 714 43 550 60 626 89 497 59 673 47 013 43 047 38 918 43 248 40 478
Övrig omsättning 18 179 335 1 552 6 737 1 079 660 1 362 676 1 072
Rörelseresultat (EBIT) -208 4 338 4 019 19 589 12 604 8 843 3 090 1 436 4 998 7 597
Resultat efter finansnetto 1 087 3 600 5 029 22 872 12 451 8 671 3 004 1 660 5 008 7 005
Årets resultat 821 3 378 5 444 18 798 9 730 6 750 1 653 893 2 775 5 366
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 859 1 171 645 757 427 620 842 224 357 493
Omsättningstillgångar 59 352 63 640 65 300 66 228 44 204 32 585 25 361 23 373 21 535 19 277
Tillgångar 60 211 64 811 65 945 66 985 44 631 33 205 26 203 23 597 21 892 19 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 506 50 686 50 207 46 063 28 766 20 535 14 186 12 932 12 439 10 064
Obeskattade reserver 0 0 750 2 630 3 978 4 015 4 012 3 262 2 848 1 625
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 177 11 943 12 446 13 023 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 528 2 183 2 541 5 270 11 888 8 655 8 005 7 404 6 605 8 081
Skulder och eget kapital 60 211 64 811 65 945 66 985 44 631 33 205 26 203 23 597 21 892 19 769
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 3 080 1 340 1 200 800 800 750 750
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 970 2 080 1 850 2 450 1 096 946 860
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 634 534 483 732 457 429 432
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 900 1 300 0 400 400 400 400 400
Omsättning 33 732 43 729 60 961 91 049 66 410 48 092 43 707 40 280 43 924 41 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 238 14 517 20 209 29 832 19 891 15 671 14 349 12 973 14 416 6 746
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 280 2 276 2 373 1 675 1 503 1 414 1 518 994 925 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 103 4 649 4 211 19 780 12 798 9 064 3 441 1 569 5 134 7 733
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,59% -28,17% -32,26% 49,98% 26,93% 9,21% 10,61% -10,01% 6,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,41% 7,18% 7,90% 35,07% 28,35% 26,77% 11,98% 7,97% 23,13% 38,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,31% 10,69% 8,59% 26,25% 21,20% 18,91% 7,29% 4,83% 11,71% 18,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,63% 48,75% 42,85% 46,43% 45,03% 44,06% 31,37% 21,88% 33,31% 34,40%
Rörelsekapital/omsättning 174,48% 141,12% 103,52% 68,11% 54,16% 50,90% 40,32% 41,03% 34,52% 27,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,22% 78,21% 77,02% 71,83% 71,41% 71,27% 65,42% 64,99% 66,41% 56,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 886,36% 2 801,83% 2 503,38% 1 180,72% 342,51% 340,37% 276,43% 288,98% 306,59% 188,43%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...