Visa allt om Bergkvist Gård AB
Visa allt om Bergkvist Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 144 1 231 1 330 1 413 1 149 1 057 1 244 1 152 1 599 1 417
Övrig omsättning 182 170 195 114 305 41 70 219 190 -
Rörelseresultat (EBIT) -217 -87 -143 124 128 -79 -117 118 343 90
Resultat efter finansnetto -216 -90 -158 107 100 -110 -137 94 307 72
Årets resultat -216 -90 -158 83 91 -50 3 114 138 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 020 1 201 1 462 1 764 1 608 1 206 1 357 1 466 1 230 1 006
Omsättningstillgångar 942 1 129 963 942 852 916 968 919 1 045 972
Tillgångar 1 962 2 330 2 425 2 707 2 460 2 122 2 325 2 385 2 275 1 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 614 831 920 1 078 995 905 954 988 874 736
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 60 200 260 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 256 412 567 722 584 328 392 565 507 322
Kortfristiga skulder 1 091 1 088 937 907 881 889 919 631 634 770
Skulder och eget kapital 1 962 2 330 2 425 2 707 2 460 2 122 2 325 2 385 2 275 1 978
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 60 60 60 60 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 195 265 60 60 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 59 87 19 19 19 19 19 21 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 326 1 401 1 525 1 527 1 454 1 098 1 314 1 371 1 789 1 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 572 616 665 1 413 1 149 1 057 1 244 1 152 1 599 1 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 178 145 178 118 103 99 106 79 116 82
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 188 169 380 419 137 121 373 719 421
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,07% -7,44% -5,87% 22,98% 8,70% -15,03% 7,99% -27,95% 12,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,14% -2,79% -5,20% 5,25% 5,53% -3,39% -4,30% 5,16% 15,34% 5,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,40% -5,28% -9,47% 10,05% 11,84% -6,81% -8,04% 10,68% 21,83% 7,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,75% 75,47% 61,88% 63,27% 61,44% 61,40% 59,32% 57,64% 66,54% 63,44%
Rörelsekapital/omsättning -13,02% 3,33% 1,95% 2,48% -2,52% 2,55% 3,94% 25,00% 25,70% 14,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,29% 35,67% 37,94% 39,82% 40,45% 42,65% 42,93% 47,61% 46,65% 42,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,34% 58,64% 58,70% 59,21% 49,60% 47,58% 52,45% 54,36% 81,23% 65,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...