Visa allt om Göteborgs Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 17 234 900 17 660 300 16 872 800 16 872 000 10 696 200 11 080 300 12 404 800 13 063 900 9 344 000 7 749 000
Övrig omsättning 1 297 700 1 212 100 1 059 900 666 400 650 000 427 800 443 800 451 200 654 800 441 800
Rörelseresultat (EBIT) 2 159 800 2 617 000 1 381 200 1 749 400 - 977 500 744 200 866 800 775 700 676 900
Resultat efter finansnetto 1 442 600 1 652 600 382 100 616 500 - 1 908 500 237 500 516 500 457 900 250 300
Årets resultat 1 172 100 1 334 100 338 900 488 700 - 1 916 300 143 100 321 700 309 500 246 600
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 254 300 58 167 200 56 678 200 57 718 200 54 253 000 22 567 700 21 537 800 20 901 800 20 452 500 18 924 600
Omsättningstillgångar 5 102 900 6 109 100 5 176 000 5 413 500 4 960 400 5 918 200 4 944 700 5 498 400 4 968 500 3 329 900
Tillgångar 64 357 200 64 276 300 61 854 200 63 131 700 59 213 400 28 485 900 26 482 500 26 400 200 25 421 000 22 254 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 842 700 18 582 500 17 242 400 17 113 800 16 138 400 6 932 200 4 947 300 4 832 400 4 509 700 4 208 600
Minoritetsintressen 0 225 400 224 900 216 600 157 500 130 300 101 600 142 800 136 500 129 200
Avsättningar (tkr) 5 046 900 5 065 100 4 724 500 4 730 400 4 270 200 2 537 500 2 884 700 2 653 400 2 425 800 2 204 800
Långfristiga skulder 26 898 500 20 881 300 24 660 400 27 266 400 20 994 000 9 682 800 10 047 100 10 154 000 11 467 900 11 266 900
Kortfristiga skulder 12 569 100 19 522 000 15 002 000 13 804 500 17 653 300 9 203 100 8 501 800 8 617 600 6 881 100 4 445 000
Skulder och eget kapital 64 357 200 64 276 300 61 854 200 63 131 700 59 213 400 28 485 900 26 482 500 26 400 200 25 421 000 22 254 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 45 600 43 600 50 100 50 200 29 300 1 734 200 27 400 25 700 21 200 20 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 640 400 2 588 000 2 501 000 2 438 700 1 633 500 2 062 300 2 034 900 2 199 300 1 503 300 1 480 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 461 000 -
Sociala kostnader 1 139 000 1 121 600 1 105 500 1 027 200 673 000 3 006 700 944 400 930 200 764 900 710 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 532 600 18 872 400 17 932 700 17 538 400 11 346 200 11 508 100 12 848 600 13 515 100 9 998 800 8 190 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 572 6 601 6 495 6 365 4 298 4 699 5 526 5 725 3 978 4 094
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 622 2 675 2 598 2 651 2 489 2 358 2 245 2 282 2 349 1 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 585 578 566 558 538 560 565 600 561
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 982 500 5 324 400 5 071 500 4 669 800 - 2 222 700 2 176 000 2 269 100 1 872 700 1 669 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,41% 4,67% 0,00% 57,74% -3,47% -10,68% -5,05% 39,81% 20,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,37% 4,09% 2,27% 2,88% - 8,40% 3,01% 3,49% 3,56% 3,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,58% 14,88% 8,32% 10,76% - 21,59% 6,42% 7,05% 9,68% 10,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,13% 51,98% 52,60% 51,52% - 46,11% 50,63% 48,10% 46,52% 55,35%
Rörelsekapital/omsättning -43,32% -75,95% -58,24% -49,73% -118,67% -29,65% -28,68% -23,88% -20,47% -14,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,83% 28,91% 27,88% 27,11% 27,25% 24,34% 18,68% 18,30% 17,74% 18,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,51% 28,11% 30,09% 35,06% 25,55% 61,84% 55,17% 61,19% 69,67% 71,76%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 25 700 26 000 26 500 13 000 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 700 4 600 2 900 -300 -5 700 -6 900 -7 800 -3 700 -2 600 -2 500
Resultat efter finansnetto -355 200 -136 700 -169 100 -670 300 667 000 1 441 100 152 000 424 500 181 500 -43 700
Årets resultat 479 900 398 800 185 600 -320 700 655 300 1 334 300 125 700 352 500 186 900 -26 900
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 276 300 15 745 000 15 311 300 14 878 100 12 980 200 4 071 200 3 989 800 3 740 800 3 544 600 3 984 600
Omsättningstillgångar 1 188 500 1 111 000 537 300 449 600 1 255 100 1 825 200 511 300 792 000 1 450 000 298 300
Tillgångar 17 464 800 16 856 000 15 848 600 15 327 700 14 235 300 5 896 400 4 501 100 4 532 800 4 994 600 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 221 900 12 737 100 12 333 300 12 368 300 12 430 400 3 127 900 1 932 400 1 961 100 1 801 700 1 609 600
Obeskattade reserver 272 200 73 900 0 0 0 2 300 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 526 000 976 000 1 276 000 1 300 600 680 600 982 100 1 481 600 1 401 600 2 531 600 2 000 000
Kortfristiga skulder 2 444 700 3 069 000 2 239 300 1 658 800 1 124 300 1 784 100 1 087 100 1 170 100 661 300 673 100
Skulder och eget kapital 17 464 800 16 856 000 15 848 600 15 327 700 14 235 300 5 896 400 4 501 100 4 532 800 4 994 600 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Löner till styrelse & VD 1 600 500 2 600 1 500 0 0 200 200 200 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 800 8 000 7 200 1 800 200 200 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 14 300 4 300 6 100 1 600 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 767 800 0 0 226 000 0 0 70 000 0 0 10 709
Omsättning 25 700 26 000 26 500 13 000 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 11 11 4 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 182 1 482 1 400 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 600 4 700 2 900 -300 -5 700 -6 900 -7 800 -3 700 -2 600 -2 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,92% 75,91% 77,82% 80,69% 87,32% 53,08% 42,93% 43,26% 36,07% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,62% 36,20% 23,99% 27,10% 111,63% 102,30% 47,03% 67,69% 219,27% 44,32%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...