Visa allt om Xzero AB (publ)

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 1 637 756 406 686 328 197 1 040 2 915 37
Övrig omsättning 1 195 6 067 - 1 500 10 2 3 375 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 121 -4 907 -6 410 -5 311 -6 968 -5 501 -5 691 -2 750 -3 341 -3 307
Resultat efter finansnetto -10 124 -4 842 -6 349 -5 278 -6 941 -5 523 -5 685 -2 747 -3 271 -3 333
Årets resultat -10 124 -4 842 -6 349 -5 278 -6 941 -5 523 -5 685 -2 747 -3 271 -3 333
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 30 44 26 40 516 1 015 1 476 1 969 37
Omsättningstillgångar 17 152 11 649 2 730 1 393 4 196 707 1 718 1 424 3 171 4 321
Tillgångar 17 167 11 679 2 774 1 419 4 236 1 222 2 733 2 900 5 139 4 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 207 9 757 663 -9 120 -3 842 -4 878 645 1 725 2 143 4 085
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 960 1 921 2 111 10 539 8 078 6 101 2 089 1 175 2 997 275
Skulder och eget kapital 17 167 11 679 2 774 1 419 4 236 1 222 2 733 2 900 5 139 4 359
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 80 60 60 40 30 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 084 871 1 045 854 836 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 454 318 374 312 295 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 195 7 704 756 407 1 186 338 199 1 043 3 290 37
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 3 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 546 378 135 343 164 99 520 2 915 19
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 153 791 672 629 850 626 760 652 1 208 650
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 107 -4 893 -6 388 -5 297 -6 462 -5 001 -5 191 -2 258 -2 812 -3 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 116,53% 86,21% -40,82% 109,15% 66,50% -81,06% -64,32% 7 778,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -41,12% -227,72% -370,75% -162,56% -450,08% -207,94% -94,62% -63,63% -75,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -293,34% -835,58% -1 295,81% -1 003,79% -1 676,83% -2 884,77% -263,85% -112,18% -8 937,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -29,44% 23,94% -32,02% 38,34% -52,74% -60,41% 44,81% 37,19% -940,54%
Rörelsekapital/omsättning - 594,26% 81,88% -2 252,71% -565,89% -1 644,51% -188,32% 23,94% 5,97% 10 935,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,28% 83,54% 23,90% -642,71% -90,70% -399,18% 23,60% 59,48% 41,70% 93,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 286,95% 605,10% 129,32% 13,22% 51,94% 11,59% 82,24% 121,19% 105,81% 1 571,27%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...