Visa allt om Intermontage i Bromölla AB
Visa allt om Intermontage i Bromölla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 693 27 199 30 240 26 992 24 239 28 879 25 056 24 317 27 366 19 868
Övrig omsättning 124 231 193 229 191 39 321 321 1 674 37
Rörelseresultat (EBIT) 2 499 1 917 1 704 1 743 1 422 1 798 1 060 1 350 2 286 631
Resultat efter finansnetto 2 530 1 963 1 896 1 906 1 744 1 625 1 042 1 245 2 131 585
Årets resultat 1 932 1 570 1 601 1 184 1 121 817 584 663 1 120 337
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 259 3 558 3 081 3 376 3 248 1 151 1 344 1 431 4 629 4 714
Omsättningstillgångar 7 135 5 788 8 499 6 614 6 720 7 889 7 233 7 432 5 542 3 720
Tillgångar 10 394 9 346 11 581 9 990 9 968 9 040 8 577 8 863 10 171 8 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 750 3 318 3 248 3 147 2 963 2 842 2 525 2 441 2 278 1 408
Obeskattade reserver 2 357 2 354 2 443 2 635 2 272 2 037 1 625 1 402 1 076 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 825 2 855
Kortfristiga skulder 4 288 3 674 5 890 4 209 4 733 4 161 4 427 5 019 4 992 3 645
Skulder och eget kapital 10 394 9 346 11 581 9 990 9 968 9 040 8 577 8 863 10 171 8 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 706 1 624 1 576 1 514 1 364
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 672 6 920 6 321 5 808 3 399 2 606 2 736 2 178 1 910
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 262 2 228 2 068 1 911 1 730 1 425 1 638 1 458 1 312
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 500 250
Omsättning 29 817 27 430 30 433 27 221 24 430 28 918 25 377 24 638 29 040 19 905
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 22 23 21 19 17 15 15 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 563 1 236 1 315 1 285 1 276 1 699 1 670 1 621 1 955 1 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 423 415 416 419 427 405 433 410 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 519 1 929 1 729 1 786 1 530 1 924 1 207 1 660 2 634 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,17% -10,06% 12,03% 11,36% -16,07% 15,26% 3,04% -11,14% 37,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,41% 21,06% 16,41% 19,12% 17,58% 19,97% 12,38% 15,34% 23,01% 7,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,54% 7,24% 6,28% 7,08% 7,23% 6,25% 4,24% 5,59% 8,55% 3,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,50% 54,23% 46,14% 49,33% 49,97% 41,22% 37,71% 40,71% 31,06% 43,07%
Rörelsekapital/omsättning 9,59% 7,77% 8,63% 8,91% 8,20% 12,91% 11,20% 9,92% 2,01% 0,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,77% 55,15% 44,50% 52,08% 46,52% 48,05% 43,40% 39,20% 30,01% 21,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,64% 142,71% 134,23% 143,64% 129,41% 176,88% 150,91% 137,44% 99,54% 84,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...