Visa allt om Falkenbergs Stadshus AB
Visa allt om Falkenbergs Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 618 753 580 793 620 261 550 887 563 745 575 422 583 360 597 255 541 590 536 292
Övrig omsättning 36 053 28 957 18 896 21 382 26 300 9 548 7 326 6 895 9 932 39 675
Rörelseresultat (EBIT) 106 540 96 486 76 728 85 819 85 256 98 525 95 957 89 593 63 380 72 580
Resultat efter finansnetto 57 885 52 035 32 637 39 402 35 137 49 985 54 587 45 095 29 528 13 256
Årets resultat 44 930 42 028 23 639 28 255 26 671 48 768 40 995 32 158 21 447 10 513
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 406 192 2 313 061 2 207 849 2 171 061 2 123 779 2 015 421 1 928 375 1 845 967 1 788 928 1 690 324
Omsättningstillgångar 123 265 138 581 165 257 179 295 191 124 214 854 193 047 172 396 152 684 157 961
Tillgångar 2 529 457 2 451 642 2 373 106 2 350 356 2 314 903 2 230 275 2 121 422 2 018 363 1 941 612 1 848 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 520 243 490 314 479 268 453 971 432 454 255 783 211 215 170 222 138 070 115 021
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 109 524 105 933 108 100 113 991 101 627 93 886 100 558 90 877 89 112 83 370
Långfristiga skulder 1 734 481 1 699 141 1 639 693 1 657 454 1 653 755 1 712 583 1 674 351 1 618 288 1 598 246 1 481 476
Kortfristiga skulder 165 208 156 254 146 045 124 940 127 067 168 023 135 298 138 976 116 184 168 418
Skulder och eget kapital 2 529 457 2 451 642 2 373 106 2 350 356 2 314 903 2 230 275 2 121 422 2 018 363 1 941 612 1 848 285
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 733 3 843 5 289 3 666 3 326 2 740 2 522 2 692 2 716 3 031
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 708 52 683 50 487 49 107 43 688 40 396 39 330 38 310 38 302 61 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 842 23 416 22 366 20 698 20 860 16 811 20 563 17 650 18 195 33 223
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 654 806 609 750 639 157 572 269 590 045 584 970 590 686 604 150 551 522 575 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 157 147 145 145 131 124 122 123 127 204
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 941 3 951 4 278 3 799 4 303 4 641 4 782 4 856 4 264 2 629
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 549 554 511 533 489 523 486 478 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 624 185 976 159 022 171 071 161 481 171 972 167 502 158 332 122 833 158 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,54% -6,36% 12,59% -2,28% -2,03% -1,36% -2,33% 10,28% 0,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,23% 4,01% 3,25% 3,72% 3,74% 4,50% 4,91% 4,52% 3,37% 4,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,28% 16,91% 12,42% 15,89% 15,36% 17,43% 17,86% 15,27% 12,08% 14,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,41% 68,30% 72,60% 66,22% 62,01% 62,71% 62,12% 57,17% 57,88% 59,21%
Rörelsekapital/omsättning -6,78% -3,04% 3,10% 9,87% 11,36% 8,14% 9,90% 5,60% 6,74% -1,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,57% 20,00% 20,20% 19,31% 18,68% 11,47% 9,96% 8,43% 7,11% 6,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,91% 86,27% 109,85% 76,96% 99,26% 94,04% 105,32% 87,13% 86,87% 62,26%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 946 2 746 1 616 408 810 396 425 314 428 319
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -886 -1 148 -1 209 -767 -367 -630 -513 -482 -425 -379
Resultat efter finansnetto 23 613 7 742 23 680 -5 391 -7 001 -698 -6 321 -4 726 -5 670 -14 994
Årets resultat 31 000 15 068 31 000 1 853 -5 430 1 285 -4 916 -3 483 -4 601 -10 796
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 591 969 567 537 594 648 569 352 532 630 338 156 316 182 291 419 295 143 299 098
Omsättningstillgångar 33 698 53 052 40 064 11 952 9 976 20 191 13 546 11 814 14 557 25 597
Tillgångar 625 667 620 589 634 712 581 304 542 606 358 347 329 728 303 233 309 700 324 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 865 188 865 204 797 175 655 176 802 26 662 19 819 20 797 20 797 20 799
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 412 657 411 538 416 396 390 288 352 757 317 544 298 907 272 284 276 008 282 008
Kortfristiga skulder 8 145 20 186 13 519 15 361 13 047 14 141 11 002 10 151 12 895 21 888
Skulder och eget kapital 625 667 620 589 634 712 581 304 542 606 358 347 329 728 303 233 309 700 324 695
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 38 38 38 36 34 33
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 22 20 23
Utdelning till aktieägare 31 000 15 000 0 1 858 3 000 3 000 0 0 0 0
Omsättning 2 946 2 746 1 616 408 810 396 425 314 428 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -886 -1 148 -1 209 -767 -367 -630 -513 -482 -425 -379
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,28% 69,93% 296,08% -49,63% 104,55% -6,82% 35,35% -26,64% 34,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,64% 2,27% 4,69% 0,40% 0,07% 2,06% 0,55% 0,71% 1,12% 1,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 986,12% 511,94% 1 843,50% 575,00% 47,28% 1 867,42% 426,35% 682,17% 811,45% 1 206,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 867,38% 1 196,87% 1 642,64% -835,54% -379,14% 1 527,78% 598,59% 529,62% 388,32% 1 162,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,74% 30,43% 32,27% 30,22% 32,58% 7,44% 6,01% 6,86% 6,72% 6,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,73% 262,82% 296,35% 77,81% 76,46% 142,78% 123,12% 116,38% 112,89% 116,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...