Visa allt om Catena Jönköping AB
Visa allt om Catena Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 879 15 343 9 059 9 906 17 959 10 043 13 846 13 615 13 203 12 582
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 640 7 934 1 613 2 459 9 685 3 602 7 151 9 255 9 228 9 072
Resultat efter finansnetto -10 595 8 608 1 133 1 086 7 496 1 192 6 612 8 505 5 617 5 654
Årets resultat -8 264 6 715 884 847 7 143 879 4 873 6 268 4 453 4 071
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 459 155 252 139 413 142 697 146 090 151 946 152 722 136 286 137 328 138 765
Omsättningstillgångar 59 520 59 964 74 046 68 468 63 778 42 198 20 378 32 442 33 773 32 112
Tillgångar 214 979 215 216 213 459 211 165 209 868 194 144 173 100 168 728 171 101 170 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 549 60 376 58 042 55 727 53 419 49 621 47 442 44 703 41 852 38 663
Obeskattade reserver 22 309 22 309 22 309 22 309 22 309 22 309 22 309 22 309 22 309 22 309
Avsättningar (tkr) 10 854 10 242 9 584 8 931 8 280 9 121 8 343 7 365 6 348 5 675
Långfristiga skulder 104 000 0 121 697 123 550 123 550 112 000 90 000 90 000 99 000 99 000
Kortfristiga skulder 15 267 122 289 1 827 648 2 310 1 093 5 006 4 351 1 592 5 230
Skulder och eget kapital 214 979 215 216 213 459 211 165 209 868 194 144 173 100 168 728 171 101 170 877
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 879 15 343 9 059 9 906 17 959 10 043 13 846 13 615 13 203 12 582
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 301 11 327 4 998 5 852 13 078 6 995 8 962 10 752 10 725 10 569
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,72% 69,37% -8,55% -44,84% 78,82% -27,47% 1,70% 3,12% 4,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,19% 4,66% 1,75% 2,08% 5,48% 2,23% 4,61% 6,04% 6,37% 6,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -232,33% 65,34% 41,34% 44,44% 64,01% 43,17% 57,65% 74,85% 82,50% 83,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -250,61% 58,76% 28,51% 37,60% 61,62% 47,70% 58,90% 75,67% 79,13% 81,24%
Rörelsekapital/omsättning 1 140,84% -406,21% 797,21% 684,64% 342,27% 409,29% 111,02% 206,32% 243,74% 213,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,19% 36,14% 35,34% 34,63% 33,29% 34,03% 36,91% 36,24% 33,85% 32,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 389,86% 49,03% 4 052,87% 10 566,05% 2 760,95% 3 860,75% 407,07% 745,62% 2 121,42% 614,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...