Visa allt om Thurelund Jordbruks AB
Visa allt om Thurelund Jordbruks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 187 1 530 1 207 1 209 1 212 1 061 994 1 282 1 235 763
Övrig omsättning - - 253 254 280 284 319 376 308 240
Rörelseresultat (EBIT) -30 401 145 4 14 -53 18 -38 127 -115
Resultat efter finansnetto -30 424 138 49 53 8 12 -20 135 -57
Årets resultat 1 265 94 35 40 7 -14 3 112 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 284 237 228 223 216 225 99 191 96
Omsättningstillgångar 703 999 604 667 744 806 749 1 085 774 531
Tillgångar 985 1 283 840 895 967 1 022 975 1 184 965 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 703 827 561 617 582 541 534 548 585 473
Obeskattade reserver 119 152 65 52 39 26 26 0 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 304 213 225 346 455 415 635 357 153
Skulder och eget kapital 985 1 283 840 895 967 1 022 975 1 184 965 626
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 34 19 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 32 0 100 100 200 100 0 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 3 6 0 0 0 0 1 1 3
Utdelning till aktieägare 150 125 0 0 0 0 0 0 40 0
Omsättning 1 187 1 530 1 460 1 463 1 492 1 345 1 313 1 658 1 543 1 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 187 1 530 1 207 - 1 212 1 061 994 1 282 - 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 46 31 43 - 110 106 204 106 - 16
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 414 158 17 30 -33 38 -31 173 -83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,42% 26,76% -0,17% -0,25% 14,23% 6,74% -22,46% 3,81% 61,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,02% 33,28% 19,76% 5,59% 5,79% 1,57% 3,90% -0,25% 17,31% -8,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,84% 27,91% 13,75% 4,14% 4,62% 1,51% 3,82% -0,23% 13,52% -7,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,50% 56,67% 33,97% 43,42% 47,69% 43,26% 44,47% 48,83% 52,79% 38,40%
Rörelsekapital/omsättning 45,49% 45,42% 32,39% 36,56% 32,84% 33,08% 33,60% 35,10% 33,77% 49,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,79% 73,70% 72,82% 73,22% 63,16% 54,81% 56,73% 46,28% 62,34% 75,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 407,36% 298,36% 262,44% 276,89% 202,31% 169,01% 173,49% 165,98% 207,56% 328,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...