Visa allt om Trippelmontage AB
Visa allt om Trippelmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 776 26 596 19 452 13 895 20 887 12 874 4 538 7 466 12 016 14 470
Övrig omsättning - - 5 36 25 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 730 5 190 2 526 2 258 1 517 1 980 -578 432 475 1 288
Resultat efter finansnetto 1 736 5 202 2 556 2 287 1 520 1 965 -585 433 580 1 314
Årets resultat 1 318 3 210 1 953 1 209 814 1 232 -448 547 423 838
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 104 118 46 47 51 26 23 54 172
Omsättningstillgångar 8 702 9 791 6 484 5 509 6 033 3 938 1 097 1 957 2 840 3 148
Tillgångar 8 792 9 895 6 602 5 554 6 080 3 989 1 123 1 981 2 893 3 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 704 3 886 2 576 1 823 1 413 1 599 367 965 919 971
Obeskattade reserver 2 352 2 356 1 340 1 340 790 396 0 203 393 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 736 3 653 2 686 2 391 3 876 1 993 730 813 1 582 1 907
Skulder och eget kapital 8 792 9 895 6 602 5 554 6 080 3 989 1 123 1 981 2 893 3 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 2 156 1 023 922 1 292 1 285 1 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 885 4 331 3 771 3 066 1 807 1 301 397 1 006 1 700 1 509
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 769 1 551 1 453 1 117 1 377 856 671 974 1 362 1 320
Utdelning till aktieägare 2 000 2 500 1 900 1 200 800 1 000 0 150 500 400
Omsättning 21 776 26 596 19 457 13 931 20 912 12 890 4 538 7 466 12 016 14 470
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 9 8 9 7 5 7 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 178 2 418 2 161 1 737 2 321 1 839 908 1 067 1 335 1 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 547 595 530 612 464 411 491 520 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 749 5 209 2 533 2 264 1 523 1 984 -575 435 480 1 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,12% 36,73% 39,99% -33,48% 62,24% 183,69% -39,22% -37,87% -16,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,75% 52,57% 38,72% 41,18% 25,20% 49,76% -51,29% 22,82% 20,88% 40,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,97% 19,56% 13,14% 16,46% 7,33% 15,42% -12,69% 6,05% 5,03% 9,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,25% 46,22% 46,07% 54,40% 38,68% 47,48% 48,48% 63,31% 51,27% 44,26%
Rörelsekapital/omsättning 22,80% 23,08% 19,52% 22,44% 10,33% 15,11% 8,09% 15,32% 10,47% 8,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,62% 57,84% 54,85% 50,60% 32,82% 47,40% 32,68% 56,09% 41,55% 38,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,92% 268,03% 241,40% 230,41% 155,65% 191,47% 150,27% 240,71% 179,52% 165,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...