Visa allt om Per Kjellberg Bygg AB
Visa allt om Per Kjellberg Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 115 4 059 4 588 6 503 4 635 4 554 2 536 1 697 1 441 1 551
Övrig omsättning - - - 13 4 24 - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -18 78 290 358 279 533 176 133 53 86
Resultat efter finansnetto -23 73 285 352 273 524 160 124 44 80
Årets resultat 8 163 167 195 157 275 105 93 42 74
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 33 41 49 138 162 165 119 32 25
Omsättningstillgångar 985 1 671 1 502 1 664 1 378 1 408 783 659 782 751
Tillgångar 1 010 1 704 1 543 1 713 1 516 1 570 948 778 814 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 440 582 569 552 507 499 374 320 227 185
Obeskattade reserver 205 245 388 324 242 187 49 33 9 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 25 0 78 170 105 253 138
Kortfristiga skulder 366 877 587 812 767 805 355 321 326 446
Skulder och eget kapital 1 010 1 704 1 543 1 713 1 516 1 570 948 778 814 776
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 352 313 314 314 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 099 1 635 1 744 1 656 1 426 906 652 185 66 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 535 442 438 384 368 332 265 203 162 177
Utdelning till aktieägare 75 150 150 150 150 150 150 50 0 0
Omsättning 3 115 4 059 4 588 6 516 4 639 4 578 2 536 1 697 1 441 1 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 6 5 5 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 779 812 765 1 084 927 911 634 849 721 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 424 374 349 374 331 313 360 275 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 86 298 369 328 577 210 146 61 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,26% -11,53% -29,45% 40,30% 1,78% 79,57% 49,44% 17,77% -7,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,78% 4,58% 18,92% 20,96% 18,87% 33,95% 18,57% 17,22% 6,63% 11,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,58% 1,92% 6,36% 5,52% 6,17% 11,70% 6,94% 7,90% 3,75% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,59% 69,28% 71,10% 48,19% 58,14% 59,20% 71,49% 67,83% 59,96% 59,57%
Rörelsekapital/omsättning 19,87% 19,56% 19,94% 13,10% 13,18% 13,24% 16,88% 19,92% 31,64% 19,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,40% 45,37% 56,49% 46,16% 45,21% 40,56% 43,26% 44,19% 28,68% 24,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,75% 188,26% 253,49% 202,59% 175,88% 172,17% 214,37% 197,20% 227,61% 162,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...