Visa allt om Remius Förvaltnings AB
Visa allt om Remius Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 995 7 721 5 530 4 467 7 250 12 789 12 897 1 047 593 473
Övrig omsättning 885 324 601 304 723 653 38 71 181 95
Rörelseresultat (EBIT) 2 159 1 992 206 856 2 886 -4 338 3 636 97 -407 32
Resultat efter finansnetto 2 159 1 992 212 842 -24 013 -4 333 3 637 10 096 -5 210 33
Årets resultat 1 684 1 554 201 842 -24 013 -3 937 2 888 10 096 -5 210 33
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 031 53 031 53 031 53 081 53 081 54 503 54 503 59 739 7 085 11 889
Omsättningstillgångar 24 011 21 863 19 871 19 609 20 409 44 207 48 625 10 945 740 1 146
Tillgångar 77 042 74 895 72 902 72 690 73 490 98 711 103 128 70 684 7 825 13 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 209 36 526 34 971 34 770 33 928 57 941 61 877 69 641 6 890 12 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 904 37 904 37 904 37 904 39 546 40 754 0 835 835 835
Kortfristiga skulder 930 465 27 16 16 16 41 250 209 100 100
Skulder och eget kapital 77 042 74 895 72 902 72 690 73 490 98 711 103 128 70 684 7 825 13 035
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 8 600 0 0
Omsättning 8 880 8 045 6 131 4 771 7 973 13 442 12 935 1 118 774 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 159 1 992 206 856 2 886 -4 338 3 636 97 -407 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,55% 39,62% 23,80% -38,39% -43,31% -0,84% 1 131,81% 76,56% 25,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,80% 2,66% 0,29% 1,18% -32,68% -4,39% 3,53% 14,28% -66,58% 0,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,00% 25,80% 3,82% 19,25% -331,21% -33,89% 28,21% 964,37% -878,58% 6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,56% 23,96% -3,00% 17,55% 100,00% -36,73% 32,05% 36,01% -96,96% -11,84%
Rörelsekapital/omsättning 288,69% 277,14% 358,84% 438,62% 281,28% 345,54% 57,18% 1 025,41% 107,93% 221,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,60% 48,77% 47,97% 47,83% 46,17% 58,70% 60,00% 98,52% 88,05% 92,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,94% 45,16% 2 362,96% 4 562,50% 1 993,75% 1 231,25% 0,29% 8,61% 16,00% 6,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...