Visa allt om Hagforshem AB
Visa allt om Hagforshem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 40 332 43 050 43 504 42 321 39 655 40 335 43 161 43 023 44 281 42 771
Övrig omsättning 2 678 5 257 2 461 2 602 - - - 360 3 730 167
Rörelseresultat (EBIT) 3 087 3 398 5 619 4 191 3 933 -13 427 42 2 303 8 078 2 060
Resultat efter finansnetto 2 034 1 844 3 220 1 557 209 -17 503 -1 892 -85 1 585 -2 908
Årets resultat 2 034 1 844 3 220 1 557 209 -17 503 -1 892 -85 1 585 -2 908
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 130 111 446 119 033 121 251 123 935 125 380 136 600 136 559 136 938 140 758
Omsättningstillgångar 10 294 11 997 5 612 4 379 6 672 13 930 4 401 7 739 10 767 12 379
Tillgångar 119 424 123 443 124 645 125 630 130 607 139 310 141 001 144 298 147 705 153 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 932 11 898 10 054 6 834 5 277 5 068 3 021 4 913 4 998 3 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 140 1 913 1 807 1 902 1 688 1 636 1 638 1 811 1 799 1 575
Långfristiga skulder 92 991 99 739 100 939 100 939 100 939 125 679 125 679 127 848 128 378 131 926
Kortfristiga skulder 10 360 9 893 11 845 15 955 22 703 6 927 10 663 9 726 12 530 16 224
Skulder och eget kapital 119 424 123 443 124 645 125 630 130 607 139 310 141 001 144 298 147 705 153 137
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 495 495 495 537
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 117 5 810 4 933 3 523 3 327 1 493 0 0 197 1 449
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 766 2 975 2 443 2 334 1 894 1 007 4 268 635 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 010 48 307 45 965 44 923 39 655 40 335 43 161 43 383 48 011 42 938
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 14 11 10 4 1 1 2 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 102 2 870 3 107 3 847 3 966 10 084 43 161 43 023 22 141 6 110
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 591 515 541 529 579 496 761 679 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 243 5 691 7 938 6 581 6 315 -10 865 2 612 4 873 10 621 4 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,31% -1,04% 2,80% 6,72% -1,69% -6,55% 0,32% -2,84% 3,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,64% 2,79% 4,58% 3,42% 3,11% -9,57% 0,13% 1,74% 5,78% 1,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,81% 8,01% 13,12% 10,14% 10,24% -33,06% 0,42% 5,84% 19,27% 6,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,16% 4,89% -14,33% -27,35% -40,43% 17,36% -14,51% -4,62% -3,98% -8,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,67% 9,64% 8,07% 5,44% 4,04% 3,64% 2,14% 3,40% 3,38% 2,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,36% 121,27% 47,38% 27,45% 29,39% 201,10% 40,63% 77,95% 83,99% 72,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...