Visa allt om Blueair AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 101 998 396 235 366 199 472 083 371 844 254 072 220 274 142 995 99 906 67 064
Övrig omsättning 134 558 87 148 111 715 44 983 35 964 18 449 23 948 6 395 18 572
Rörelseresultat (EBIT) 31 763 -42 858 -104 294 -51 347 -33 443 -2 189 48 948 21 627 9 597 7 167
Resultat efter finansnetto 25 599 -1 989 -183 531 39 739 102 889 89 123 49 600 43 490 9 968 7 322
Årets resultat 21 348 -9 580 -207 782 -15 755 110 691 69 945 21 048 25 718 2 569 5 058
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 393 161 485 186 817 212 386 46 264 26 020 8 681 5 845 7 027 202
Omsättningstillgångar 492 325 191 359 297 017 246 938 168 779 133 657 68 622 62 221 25 570 27 563
Tillgångar 585 718 352 844 483 834 459 324 215 043 159 677 77 304 68 066 32 597 27 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 716 35 411 -77 370 130 412 146 168 90 476 30 031 33 983 12 265 12 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 727 14 651 4 752 2 611 1 285
Avsättningar (tkr) 8 329 5 434 5 000 1 057 130 220 167 150 0 0
Långfristiga skulder 192 000 180 000 189 992 189 992 0 4 176 0 1 085 5 430 0
Kortfristiga skulder 328 673 131 999 366 212 137 862 68 745 49 077 32 454 28 096 12 290 14 255
Skulder och eget kapital 585 718 352 844 483 834 459 323 215 043 159 677 77 304 68 066 32 597 27 764
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 433 3 479 5 187 2 613 1 425 569 569 - - 1 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 620 - - - - 150
Löner till övriga anställda 38 047 40 844 49 935 42 021 31 996 14 714 8 703 5 494 5 504 1 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 729 19 164 21 707 16 746 12 079 6 881 3 274 2 669 2 095 1 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 000 4 000 2 529
Omsättning 1 236 556 483 383 477 914 517 066 407 808 272 521 244 222 149 390 99 924 67 636
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 69 76 83 58 38 24 16 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 697 5 743 4 818 5 688 6 411 6 686 9 178 8 937 9 082 7 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 972 941 1 032 770 849 695 598 551 719 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 280 -27 355 -96 961 -47 006 -30 424 -414 49 984 22 145 9 877 7 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 178,12% 8,20% -22,43% 26,96% 46,35% 15,34% 54,04% 43,13% 48,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,89% -0,11% -37,66% 8,79% 47,90% 55,88% 64,48% 64,12% 30,93% 27,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,66% -0,10% -49,76% 8,55% 27,70% 35,12% 22,63% 30,52% 10,09% 11,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,65% 29,91% 32,29% 39,76% 35,59% 36,73% 31,80% 28,01% 26,50% 30,82%
Rörelsekapital/omsättning 14,85% 14,98% -18,90% 23,11% 26,90% 33,29% 16,42% 23,86% 13,29% 19,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,68% 10,04% -15,99% 28,39% 67,97% 64,34% 53,63% 55,37% 43,53% 47,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,54% 120,12% 71,93% 142,12% 202,66% 255,28% 167,39% 213,78% 196,35% 182,90%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...