Visa allt om Torpshammars Herrgård AB
Visa allt om Torpshammars Herrgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 126 3 541 4 655 5 345 5 975 6 516 5 729 4 909 4 292 3 119
Övrig omsättning 30 - 112 227 140 173 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 115 -449 292 87 417 267 50 342 79 -289
Resultat efter finansnetto 2 094 -479 261 44 344 186 -10 309 15 -342
Årets resultat 1 275 -283 160 9 18 191 -1 179 -15 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 549 1 570 1 241 1 353 1 446 1 557 1 715 1 521 1 165 982
Omsättningstillgångar 2 471 548 809 1 123 840 1 001 1 018 1 093 859 894
Tillgångar 4 020 2 119 2 050 2 476 2 285 2 557 2 733 2 614 2 024 1 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 611 335 335 176 166 148 167 168 121 136
Obeskattade reserver 535 0 196 150 125 76 84 95 38 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 185 856 425 581 800 1 147 1 416 1 210 991 1 086
Kortfristiga skulder 689 927 1 094 1 570 1 194 1 185 1 067 1 140 873 646
Skulder och eget kapital 4 020 2 119 2 050 2 476 2 285 2 557 2 733 2 614 2 024 1 876
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 120 140 0 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 120 - - - - -
Löner till övriga anställda 911 1 410 1 622 1 987 1 945 2 142 2 076 1 526 1 193 811
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 251 414 422 560 561 605 538 364 344 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 156 3 541 4 767 5 572 6 115 6 689 5 729 4 909 4 292 3 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 8 9 9 8 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 225 708 776 668 664 724 716 818 858 780
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 233 367 346 322 293 326 310 293 309 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 191 -384 381 236 592 448 219 496 168 -236
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,00% -23,93% -12,91% -10,54% -8,30% 13,74% 16,70% 14,38% 37,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,64% -21,19% 14,24% 3,55% 18,25% 10,83% 1,83% 13,20% 4,05% -15,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,54% -12,68% 6,27% 1,65% 6,98% 4,25% 0,87% 7,03% 1,91% -9,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,67% 68,88% 74,74% 75,72% 74,90% 75,00% 76,21% 73,21% 75,42% 74,77%
Rörelsekapital/omsättning 29,09% -10,70% -6,12% -8,36% -5,92% -2,82% -0,86% -0,96% -0,33% 7,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,46% 15,81% 23,80% 11,83% 11,30% 7,98% 8,38% 9,11% 7,33% 7,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 350,36% 50,49% 61,79% 63,69% 58,54% 72,83% 81,72% 77,81% 82,25% 121,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...