Visa allt om Nordic Service Partners Holding AB
Visa allt om Nordic Service Partners Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Nettoomsättning 34 375 36 941 30 661 30 165 31 156 28 522 27 024 29 625 29 795 20 962
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 026 3 216 1 498 2 225 2 672 1 638 1 962 -5 828 - -9 400
Resultat efter finansnetto -31 404 -21 898 -3 384 -984 -691 -10 389 3 360 -9 342 - -6 881
Årets resultat -16 860 -10 019 3 118 13 402 10 564 -3 853 6 469 -7 944 - -6 878
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 306 312 468 307 649 256 953 261 713 218 350 207 016 178 370 167 574 216 822
Omsättningstillgångar 64 716 101 346 87 133 17 117 17 462 24 511 4 130 20 435 77 765 49 199
Tillgångar 434 022 413 813 394 782 274 070 279 175 242 861 211 146 198 806 245 339 266 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 185 158 045 167 441 163 863 147 293 137 405 134 398 118 779 94 728 170 358
Obeskattade reserver 426 456 63 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 201 000 197 631 213 037 85 096 90 346 82 193 46 827 62 608 77 637 53 764
Kortfristiga skulder 91 411 57 680 14 241 25 111 41 536 23 263 29 921 17 419 72 974 41 898
Skulder och eget kapital 434 022 413 813 394 782 274 070 279 175 242 861 211 146 198 806 245 339 266 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 *
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 525 8 877 7 171 7 212 6 672 6 519 6 381 3 564 2 463 5 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 889 5 588 4 325 4 937 5 592 5 501 4 673 12 774 14 096 3 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 486 6 962 5 934 6 165 5 538 5 764 5 409 5 336 7 362 3 946
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 910 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 375 36 941 30 661 30 165 31 156 28 522 27 024 29 625 29 795 20 962
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 21 17 18 19 17 19 32 33 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 563 1 759 1 804 1 676 1 640 1 678 1 422 926 903 1 310
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 156 1 088 1 107 1 077 1 014 1 088 906 602 421 977
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 428 3 801 1 855 2 480 2 927 1 954 2 366 -5 423 - -9 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,95% 20,48% 1,64% -3,18% 9,23% 5,54% -8,78% -0,57% 42,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,41% 2,54% 1,94% 2,73% 2,67% -1,94% 2,86% -3,32% - -1,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,23% 28,44% 25,04% 24,79% 23,92% -16,52% 22,36% -22,29% - -19,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -77,66% 118,20% 237,74% -26,50% -77,27% 4,38% -95,44% 10,18% 16,08% 34,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,61% 38,28% 42,43% 59,79% 52,76% 56,58% 63,65% 59,75% 38,61% 64,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,80% 175,70% 611,85% 68,17% 42,04% 105,36% 13,80% 117,31% 106,57% 117,43%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...