Visa allt om B J S Radio & TV Aktiebolag
Visa allt om B J S Radio & TV Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 307 10 167 9 894 9 265 10 836 10 055 10 386 10 178 11 479 14 258
Övrig omsättning 2 27 193 5 - 26 37 - 67 27
Rörelseresultat (EBIT) 378 318 -112 37 160 138 90 77 -50 985
Resultat efter finansnetto 378 320 33 197 155 110 95 103 -176 1 006
Årets resultat 221 158 135 154 60 45 50 79 -176 710
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 162 438 493 858 686 752 881 897 952 1 271
Omsättningstillgångar 2 863 2 344 2 392 2 222 2 409 2 141 2 831 2 649 2 840 3 104
Tillgångar 3 025 2 782 2 885 3 080 3 095 2 893 3 712 3 546 3 792 4 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 953 732 724 989 1 035 1 176 1 331 1 481 1 902 2 578
Obeskattade reserver 201 112 0 137 113 60 25 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 871 1 938 2 161 1 954 1 947 1 658 2 356 2 066 1 891 1 796
Skulder och eget kapital 3 025 2 782 2 885 3 080 3 095 2 893 3 712 3 546 3 792 4 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 1 721 1 302 1 483 1 330 1 537 1 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 005 2 121 2 196 2 131 634 660 639 616 646 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 791 841 842 803 894 748 818 761 856 946
Utdelning till aktieägare 200 0 150 400 200 200 200 200 500 500
Omsättning 10 309 10 194 10 087 9 270 10 836 10 081 10 423 10 178 11 546 14 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 061 2 033 1 979 1 853 1 806 1 676 1 731 1 696 1 913 2 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 599 612 593 555 449 496 458 512 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 453 393 -61 50 184 172 125 131 47 1 065
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,38% 2,76% 6,79% -14,50% 7,77% -3,19% 2,04% -11,33% -19,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,53% 11,54% 1,18% 6,43% 5,82% 5,60% 2,96% 2,96% 0,26% 27,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,68% 3,16% 0,34% 2,14% 1,66% 1,61% 1,06% 1,03% 0,09% 8,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,92% 38,16% 39,20% 39,61% 38,48% 34,40% 35,31% 34,09% 32,70% 33,96%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 3,99% 2,33% 2,89% 4,26% 4,80% 4,57% 5,73% 8,27% 9,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,69% 29,45% 25,10% 35,39% 36,13% 42,18% 36,35% 41,77% 50,16% 58,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,51% 77,35% 78,39% 78,40% 93,37% 86,61% 83,74% 91,38% 95,72% 120,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...