Visa allt om Corona Control AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 71 331 46 410 46 828 57 903 51 862 52 961 37 432 67 913 33 497 34 893
Övrig omsättning 0 6 169 0 82 49 549 1 735 471 35
Rörelseresultat (EBIT) 9 396 5 555 5 129 7 091 6 589 7 292 3 611 12 551 2 334 4 526
Resultat efter finansnetto 9 447 5 566 5 142 7 441 6 598 7 308 3 629 12 937 2 986 5 492
Årets resultat -357 -142 245 94 -443 -403 -177 78 554 4 447
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 151 190 229 268 56 15 31 209 225
Omsättningstillgångar 25 652 16 030 16 841 20 779 16 648 17 436 19 226 23 686 14 401 14 880
Tillgångar 25 836 16 181 17 031 21 008 16 916 17 492 19 241 23 716 14 610 15 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 101 6 358 8 600 8 355 6 162 6 605 9 408 9 585 6 507 5 953
Obeskattade reserver 126 101 85 79 53 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 609 9 722 8 346 12 574 10 701 10 887 9 833 14 131 8 103 9 151
Skulder och eget kapital 25 836 16 181 17 031 21 008 16 916 17 492 19 241 23 716 14 610 15 104
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 10 193 7 386 6 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 4 494 3 402 3 122
Utdelning till aktieägare 0 0 2 100 0 0 0 2 400 0 0 0
Omsättning 71 331 46 416 46 997 57 903 51 944 53 010 37 981 69 648 33 968 34 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 16 16 16 16 16 16 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 196 2 901 2 927 3 619 3 241 3 310 2 340 4 245 2 393 2 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 124 944 878 1 004 911 935 813 946 790 794
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 436 5 594 5 168 7 130 6 628 7 321 3 626 12 566 2 349 4 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,70% -0,89% -19,13% 11,65% -2,08% 41,49% -44,88% 102,74% -4,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,57% 34,41% 30,19% 35,42% 39,00% 41,78% 18,87% 54,55% 20,44% 36,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,25% 12,00% 10,98% 12,85% 12,72% 13,80% 9,70% 19,05% 8,92% 15,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,02% 50,84% 49,17% 48,22% 48,69% 49,21% 54,59% 47,18% 49,71% 52,68%
Rörelsekapital/omsättning 14,08% 13,59% 18,14% 14,17% 11,47% 12,37% 25,09% 14,07% 18,80% 16,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,48% 39,78% 50,89% 40,06% 36,67% 37,76% 48,90% 40,42% 44,54% 39,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,38% 110,05% 151,37% 133,83% 120,34% 128,48% 158,47% 139,67% 142,28% 133,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!