Visa allt om Prio Assist AB
Visa allt om Prio Assist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 892 3 439 2 707 2 963 2 171 3 075 2 436 1 150 1 592 6 226
Övrig omsättning 7 - 4 - 228 - - 51 - 52
Rörelseresultat (EBIT) 94 48 12 118 77 472 374 89 -137 351
Resultat efter finansnetto 73 36 4 96 61 251 361 52 -221 238
Årets resultat 73 36 4 96 61 251 361 52 -221 238
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 783 528 423 627 823 541 497 558 245 80
Omsättningstillgångar 1 317 1 155 898 1 248 953 649 1 119 307 426 2 479
Tillgångar 2 100 1 683 1 321 1 875 1 776 1 189 1 617 866 670 2 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 588 515 479 476 380 319 68 -293 -346 -125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 544 296 119 169 212 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 968 873 723 1 230 1 185 870 1 548 1 159 1 016 2 684
Skulder och eget kapital 2 100 1 683 1 321 1 875 1 776 1 189 1 617 866 670 2 559
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 171 0 0 0 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 848 676 658 613 754 165 0 27 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 266 212 207 203 322 31 31 49 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 899 3 439 2 711 2 963 2 399 3 075 2 436 1 201 1 592 6 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 5 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 297 1 146 1 354 1 482 1 086 615 2 436 1 150 1 592 2 075
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 318 374 448 436 415 255 219 51 93 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 285 298 249 370 318 646 435 133 -102 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,17% 27,04% -8,64% 36,48% -29,40% 26,23% 111,83% -27,76% -74,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,52% 2,91% 1,36% 6,35% 4,34% 39,70% 23,13% 11,55% -20,15% 13,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,44% 1,42% 0,66% 4,02% 3,55% 15,35% 15,35% 8,70% -8,48% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,25% 56,62% 64,02% 58,96% 65,91% 78,18% 40,68% 39,04% 29,08% 38,85%
Rörelsekapital/omsättning 8,97% 8,20% 6,46% 0,61% -10,69% -7,19% -17,61% -74,09% -37,06% -3,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,00% 30,60% 36,26% 25,39% 21,40% 26,83% 4,21% -33,83% -51,64% -4,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,90% 114,55% 114,80% 93,25% 72,74% 74,60% 72,29% 26,49% 41,93% 25,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...