Visa allt om Heurlins Lackering AB
Visa allt om Heurlins Lackering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 78 018 77 269 79 840 58 842 68 977 61 597 35 766 51 448 78 023 78 151
Övrig omsättning 3 311 4 955 4 287 4 164 4 396 3 568 4 086 10 233 50 962 1 205
Rörelseresultat (EBIT) 1 983 1 016 2 214 476 5 021 4 073 3 215 3 764 26 399 6 441
Resultat efter finansnetto 719 -567 32 -2 166 2 224 3 165 3 024 2 928 24 728 5 161
Årets resultat 33 2 961 52 4 784 2 325 11 504 4 679 2 110
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 122 76 929 81 715 85 806 90 790 73 822 52 261 55 319 51 461 31 153
Omsättningstillgångar 25 505 24 347 22 235 20 229 20 821 21 423 18 893 13 512 32 459 25 607
Tillgångar 97 627 101 276 103 950 106 035 111 611 95 245 71 154 68 831 83 920 56 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 025 15 992 15 990 15 029 15 697 16 894 16 110 15 258 5 195 1 955
Obeskattade reserver 17 116 16 456 17 051 18 242 19 732 17 502 15 616 15 945 28 749 10 560
Avsättningar (tkr) 3 532 3 784 0 0 4 942 0 0 6 353 0 0
Långfristiga skulder 27 606 31 411 39 242 43 387 41 842 29 181 14 540 11 366 8 528 11 988
Kortfristiga skulder 33 349 33 633 31 666 29 377 29 397 31 669 24 888 19 909 41 448 32 257
Skulder och eget kapital 97 627 101 276 103 950 106 035 111 611 95 245 71 154 68 831 83 920 56 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 616 569 526 547 480 515 520 482 436 469
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 25 787 28 874 29 507 22 084 23 265 20 806 11 930 17 031 24 539 22 746
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 9 306 9 018 8 324 6 988 6 312 6 223 4 125 6 214 8 565 8 678
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 720 1 200 0 0 0 0
Omsättning 81 329 82 224 84 127 63 006 73 373 65 165 39 852 61 681 128 985 79 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 96 99 75 81 76 42 69 103 98
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 929 805 806 785 852 810 852 746 758 797
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 416 401 411 403 389 394 372 365 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 415 7 599 8 543 6 994 9 666 9 036 8 181 8 270 30 788 10 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,97% -3,22% 35,69% -14,69% 11,98% 72,22% -30,48% -34,06% -0,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,03% 1,01% 2,13% 0,45% 4,52% 4,33% 4,76% 5,86% 31,52% 11,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% 1,32% 2,77% 0,81% 7,32% 6,70% 9,47% 7,84% 33,90% 8,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,58% 74,42% 74,66% 79,34% 77,39% 78,51% 81,52% 80,64% 75,92% 81,41%
Rörelsekapital/omsättning -10,05% -12,02% -11,81% -15,55% -12,43% -16,63% -16,76% -12,43% -11,52% -8,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,09% 28,46% 28,18% 26,85% 27,09% 31,28% 38,82% 38,85% 30,86% 16,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,99% 54,84% 52,43% 51,79% 54,18% 52,39% 64,34% 54,19% 71,97% 68,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...