Visa allt om Bottenvikens Reningsverk AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 121 14 263 13 750 13 235 13 009 14 115 12 433 11 846 11 672 10 474
Övrig omsättning 270 695 55 20 326 452 591 0 5 16
Rörelseresultat (EBIT) 3 330 579 -741 -479 -489 415 205 -474 643 -405
Resultat efter finansnetto 2 668 -48 -1 343 -1 079 -1 059 -190 -328 -970 161 -843
Årets resultat 2 668 -48 -1 343 -1 079 -1 059 0 0 -1 0 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 866 19 956 21 016 21 095 22 360 23 581 25 194 20 219 21 482 23 395
Omsättningstillgångar 6 862 5 043 4 492 5 613 6 323 5 942 5 423 7 328 7 451 5 576
Tillgångar 27 728 24 999 25 508 26 708 28 683 29 523 30 617 27 547 28 933 28 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 780 11 112 11 161 12 504 13 582 14 642 14 642 14 642 14 643 14 643
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 190 518 1 488 1 327
Avsättningar (tkr) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 808 12 108 12 407 12 708 13 007 13 308 13 608 10 908 10 908 10 908
Kortfristiga skulder 2 090 1 779 1 940 1 496 2 093 1 573 2 177 1 479 1 894 2 093
Skulder och eget kapital 27 728 24 999 25 508 26 708 28 683 29 523 30 617 27 547 28 933 28 971
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 458 1 779 1 410 1 753 1 842 1 645 1 503 1 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 516 609 489 534 738 891 745 694
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 391 14 958 13 805 13 255 13 335 14 567 13 024 11 846 11 677 10 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 040 4 754 4 583 4 412 3 252 3 529 3 108 2 962 2 918 2 619
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 621 684 796 475 584 652 649 573 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 034 2 342 911 1 967 2 593 3 398 3 077 2 196 3 248 2 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,02% 3,73% 3,89% 1,74% -7,84% 13,53% 4,96% 1,49% 11,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,01% 2,32% -2,90% -1,79% -1,70% 1,41% 0,71% -1,55% 2,44% -1,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,02% 4,06% -5,39% -3,62% -3,76% 2,94% 1,74% -3,60% 6,06% -3,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,56% 22,88% 18,56% 31,11% 32,52% 30,95% 26,11% 49,38% 47,61% 33,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,70% 44,45% 43,75% 46,82% 47,35% 49,60% 48,31% 54,62% 54,40% 53,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 318,85% 263,91% 219,48% 365,98% 294,12% 368,79% 240,56% 483,77% 383,42% 257,76%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...