Visa allt om STI-Scandinavia AB
Visa allt om STI-Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 187 688 186 604 195 693 196 780 193 526 175 458 160 656 137 660 149 434 154 658
Övrig omsättning 171 203 298 96 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 392 1 432 1 401 3 464 2 970 1 182 1 973 3 261 1 206 3 483
Resultat efter finansnetto 1 518 1 685 1 775 3 413 2 686 1 173 2 995 3 878 1 701 3 820
Årets resultat 1 169 1 298 1 373 2 652 1 959 848 2 666 2 935 1 402 2 713
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 12 25 38 53 26 104 311 453 560
Omsättningstillgångar 23 631 25 409 28 779 25 207 27 214 23 065 23 637 18 667 21 335 21 885
Tillgångar 23 635 25 422 28 804 25 245 27 267 23 092 23 741 18 979 21 788 22 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 289 1 418 1 493 2 772 2 079 3 634 2 786 3 055 1 522 2 833
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 346 24 004 27 311 22 473 25 188 19 458 20 955 15 924 20 265 19 405
Skulder och eget kapital 23 635 25 422 28 804 25 245 27 267 23 092 23 741 18 979 21 788 22 446
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 192 1 234 1 129 1 359 1 236 1 031 1 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 393 310 135 470 447 196 440
Löner till övriga anställda - 6 957 7 145 6 169 5 778 5 857 4 461 4 063 3 919 3 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 3 955 3 906 3 450 3 174 3 047 2 613 2 291 2 271 2 290
Utdelning till aktieägare 1 169 1 298 1 373 2 652 1 959 3 514 2 666 2 935 1 402 2 713
Omsättning 187 859 186 807 195 991 196 876 193 526 175 458 160 656 137 660 149 434 154 658
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 16 18 17 16 15 14 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 406 11 663 10 872 11 575 12 095 11 697 11 475 11 472 12 453 12 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 757 697 626 663 649 652 615 693 600 632
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 401 1 445 1 414 3 479 2 987 1 259 2 068 3 403 1 390 3 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,58% -4,64% -0,55% 1,68% 10,30% 9,21% 16,70% -7,88% -3,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,44% 6,66% 6,22% 13,73% 10,97% 5,22% 15,89% 20,45% 7,82% 17,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,81% 0,91% 0,92% 1,76% 1,55% 0,69% 2,35% 2,82% 1,14% 2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 10,14% 9,79% 10,60% 9,60% 9,43% 9,87% 11,17% 8,07% 9,41%
Rörelsekapital/omsättning 0,68% 0,75% 0,75% 1,39% 1,05% 2,06% 1,67% 1,99% 0,72% 1,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,45% 5,58% 5,18% 10,98% 7,62% 15,74% 11,73% 16,10% 6,99% 13,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,75% 105,85% 105,38% 112,17% 108,04% 118,54% 112,80% 117,23% 105,28% 112,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...