Visa allt om TDS Direktservice Aktiebolag
Visa allt om TDS Direktservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 861 12 583 13 064 12 738 13 301 12 722 13 517 11 370 11 841 11 145
Övrig omsättning 14 - - 13 142 6 57 25 100 528
Rörelseresultat (EBIT) 62 361 362 484 943 843 847 -399 -720 -665
Resultat efter finansnetto 870 718 662 456 941 841 839 -403 -447 -313
Årets resultat 755 430 419 251 512 616 646 -403 -65 209
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 380 1 453 1 318 31 31 49 68 107 176 232
Omsättningstillgångar 4 054 3 610 3 744 4 330 4 668 4 218 4 239 4 426 4 060 3 898
Tillgångar 5 435 5 063 5 062 4 361 4 699 4 266 4 307 4 533 4 235 4 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 137 2 082 1 652 1 233 1 982 2 390 1 974 1 329 1 831 2 146
Obeskattade reserver 640 740 570 450 340 100 100 0 0 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 657 1 857 2 840 2 678 2 377 1 776 2 232 3 205 2 404 1 601
Skulder och eget kapital 5 435 5 063 5 062 4 361 4 699 4 266 4 307 4 533 4 235 4 131
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 408 440 473 421 418 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 728 2 885 2 976 2 957 2 476 2 262 2 566 2 499 2 584 2 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 120 1 128 1 067 1 145 1 113 994 983 993 963 897
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 100 250
Omsättning 11 875 12 583 13 064 12 751 13 443 12 728 13 574 11 395 11 941 11 673
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 11 11 11 11 11 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 318 1 398 1 188 1 158 1 209 1 157 1 229 948 987 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 438 372 382 373 342 378 331 336 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 134 437 362 484 961 884 886 -356 -654 -601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,74% -3,68% 2,56% -4,23% 4,55% -5,88% 18,88% -3,98% 6,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,25% 14,58% 14,01% 11,12% 20,07% 19,76% 19,67% -8,71% -10,44% -7,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,44% 5,87% 5,43% 3,81% 7,09% 6,63% 6,27% -3,47% -3,73% -2,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,82% 61,93% 60,98% 62,32% 63,87% 61,37% 59,91% 60,59% 61,91% 59,21%
Rörelsekapital/omsättning 11,78% 13,93% 6,92% 12,97% 17,22% 19,20% 14,85% 10,74% 13,99% 20,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,50% 52,52% 41,42% 35,88% 47,51% 57,75% 47,54% 29,32% 43,23% 58,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,86% 160,53% 115,49% 152,02% 184,52% 221,34% 171,55% 126,21% 142,43% 207,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...