Visa allt om Fastighets AB Ackumulatorn
Visa allt om Fastighets AB Ackumulatorn

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 784 14 408 10 788 10 747 10 624 10 792 11 017 10 451 10 255 9 462
Övrig omsättning 727 194 34 36 32 543 38 32 19 20
Rörelseresultat (EBIT) 4 614 5 145 4 865 4 790 3 927 6 149 4 215 3 919 4 550 3 847
Resultat efter finansnetto 4 357 4 491 4 027 3 773 2 555 4 877 3 303 2 678 2 336 2 197
Årets resultat 793 948 3 147 3 678 2 048 3 849 2 580 2 147 1 693 1 301
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 983 52 162 53 902 54 921 56 050 56 788 56 309 57 960 59 342 60 579
Omsättningstillgångar 9 149 5 837 8 062 8 728 6 694 7 330 5 591 3 518 2 189 614
Tillgångar 59 132 57 999 61 963 63 649 62 745 64 117 61 900 61 478 61 532 61 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 228 15 435 15 781 16 192 15 211 14 556 12 686 11 027 10 604 10 013
Obeskattade reserver 609 719 824 831 1 178 1 404 1 753 1 980 2 124 2 147
Avsättningar (tkr) 3 961 3 758 3 524 3 287 3 648 3 365 2 594 1 847 1 648 1 411
Långfristiga skulder 34 750 35 750 37 250 38 250 39 250 40 250 42 748 44 077 43 250 44 250
Kortfristiga skulder 3 584 2 337 4 585 5 088 3 457 4 543 2 120 2 546 3 906 3 373
Skulder och eget kapital 59 132 57 999 61 963 63 649 62 745 64 117 61 900 61 478 61 532 61 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 1 720 0 1 170 1 250 450 130 280 350 500 0
Omsättning 11 511 14 602 10 822 10 783 10 656 11 335 11 055 10 483 10 274 9 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 288 7 307 6 300 6 198 5 330 6 149 5 597 5 301 5 912 4 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,15% 33,56% 0,38% 1,16% -1,56% -2,04% 5,42% 1,91% 8,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,13% 9,17% 8,11% 7,79% 6,57% 9,91% 7,16% 6,64% 7,50% 6,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,56% 36,90% 46,57% 46,16% 38,82% 58,90% 40,26% 39,05% 44,99% 41,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,60% 24,29% 32,23% 33,87% 30,47% 25,82% 31,51% 9,30% -16,74% -29,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,25% 27,58% 26,51% 26,40% 25,63% 24,32% 22,58% 20,26% 19,72% 18,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,27% 249,76% 175,83% 171,54% 193,64% 161,35% 263,73% 138,18% 56,04% 18,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...