Visa allt om Jensen education Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2011-12
Nettoomsättning 965 381 787 401 678 210 619 092 545 487 480 877 444 457 416 258 470 036 525 920
Övrig omsättning 0 0 0 0 5 185 14 611 10 076 34 723 23 023 16 176
Rörelseresultat (EBIT) 88 715 81 931 61 133 42 934 38 453 40 800 26 071 25 806 20 166 29 098
Resultat efter finansnetto 88 880 82 087 61 138 42 896 38 382 40 753 26 095 26 072 20 676 29 332
Årets resultat 67 391 62 008 45 928 33 359 29 799 31 705 20 336 20 327 15 746 21 533
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 293 50 560 39 241 39 598 37 473 16 863 11 488 11 865 15 986 21 536
Omsättningstillgångar 130 488 111 039 96 981 88 596 72 891 103 787 87 489 87 441 72 800 61 085
Tillgångar 190 781 161 600 136 221 128 194 110 364 120 650 98 977 99 305 88 785 82 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 844 91 253 70 745 55 817 51 458 53 260 41 855 41 888 21 561 23 720
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 937 70 347 65 476 72 377 58 906 67 390 57 123 57 417 67 224 58 788
Skulder och eget kapital 190 781 161 600 136 221 128 194 110 364 120 650 98 977 99 305 88 785 82 622
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 663 648 609 3 833 2 558 592 600 600 521 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 376 698 302 817 262 500 238 333 199 239 176 758 149 614 152 398 173 200 180 036
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 0 - -
Sociala kostnader 140 489 117 764 101 765 80 455 66 337 67 923 67 278 10 218 65 486 65 743
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 965 381 787 401 678 210 619 092 550 672 495 488 454 533 450 981 493 059 542 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 866 735 647 602 549 490 460 475 497 569
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 115 1 071 1 048 1 028 994 981 966 876 946 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 588 579 581 515 508 486 473 481 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 110 075 98 602 75 573 56 119 50 657 49 207 36 922 37 231 30 705 37 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,60% 16,10% 9,55% 13,49% 13,44% 8,19% 6,77% -11,44% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,60% 50,80% 44,93% 33,49% 34,84% 33,84% 26,37% 26,27% 23,31% 35,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,21% 10,43% 9,02% 6,93% 7,05% 8,49% 5,87% 6,27% 4,40% 5,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,83% 98,85% 98,80% 98,84% 98,78% 99,00% 99,11% 99,18% 99,42% 98,46%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 5,17% 4,65% 2,62% 2,56% 7,57% 6,83% 7,21% 1,19% 0,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,10% 56,47% 51,93% 43,54% 46,63% 44,14% 42,29% 42,18% 24,28% 28,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,24% 157,84% 148,12% 122,41% 123,74% 154,01% 153,16% 152,29% 108,29% 103,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 256 470 216 926 196 776 186 988 3 739 6 567 7 999 7 475 8 280 6 022
Övrig omsättning 0 0 0 0 164 123 135 824 142 248 138 926 153 916 158 116
Rörelseresultat (EBIT) 21 084 18 057 12 381 9 919 8 170 9 709 6 299 6 010 5 044 6 782
Resultat efter finansnetto 21 261 18 223 12 447 9 901 8 141 9 708 6 321 6 254 5 560 7 227
Årets resultat 16 858 14 206 9 723 7 685 6 319 7 564 4 926 4 872 4 295 5 310
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 893 51 160 39 841 40 198 38 073 17 463 12 088 12 465 16 586 15 736
Omsättningstillgångar 52 357 51 899 37 645 51 887 36 539 47 806 32 643 42 673 32 624 37 861
Tillgångar 113 250 103 060 77 486 92 085 74 613 65 268 44 731 55 137 49 210 53 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 326 24 468 19 262 16 539 14 853 16 034 13 370 13 343 8 471 10 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 924 78 592 58 224 75 546 59 759 49 234 31 362 41 794 40 739 42 986
Skulder och eget kapital 113 250 103 060 77 486 92 085 74 613 65 268 44 731 55 137 49 210 53 597
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 194 181 169 3 413 2 138 64 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 389 15 129 13 069 7 928 7 833 7 737 9 003 11 430 8 999 18 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 398 7 501 6 615 3 519 3 105 4 125 5 458 3 008 4 717 6 584
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 256 470 216 926 196 776 186 988 167 862 142 391 150 247 146 401 162 196 164 138
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 16 14 15 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 029 13 558 12 299 13 356 249 547 667 623 690 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 684 1 472 1 354 1 404 1 129 1 174 1 330 1 296 1 143 1 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 444 34 728 26 821 23 104 20 374 18 116 17 150 17 436 15 583 14 289
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,23% 10,24% 5,23% 4 901,02% -43,06% -17,90% 7,01% -9,72% 37,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,78% 17,68% 16,08% 10,77% 10,95% 14,91% 14,14% 11,36% 11,32% 13,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,29% 8,40% 6,33% 5,30% 218,53% 148,21% 79,05% 83,79% 67,31% 120,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,91% 97,10% 97,14% 97,49% -34,21% 45,00% 64,96% 59,24% 70,14% 3,25%
Rörelsekapital/omsättning -9,19% -12,31% -10,46% -12,65% -621,02% -21,75% 16,01% 11,76% -98,01% -85,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,96% 23,74% 24,86% 17,96% 19,91% 24,57% 29,89% 24,20% 17,21% 19,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,96% 66,04% 64,66% 68,68% 61,14% 97,10% 104,08% 102,10% 80,08% 88,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!