Visa allt om Jensen education Aktiebolag
Visa allt om Jensen education Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 480 877 444 457 416 258 470 036 525 920 454 742 361 965 268 635 200 248 140 968
Övrig omsättning 14 611 10 076 34 723 23 023 16 176 12 022 2 914 126 - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 800 26 071 25 806 20 166 29 098 53 295 54 975 28 837 23 561 21 595
Resultat efter finansnetto 40 753 26 095 26 072 20 676 29 332 53 283 54 986 29 021 23 680 21 806
Årets resultat 31 705 20 336 20 327 15 746 21 533 39 563 40 128 22 699 15 074 15 598
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 863 11 488 11 865 15 986 21 536 17 539 11 527 9 203 11 137 9 072
Omsättningstillgångar 103 787 87 489 87 441 72 800 61 085 81 212 55 161 59 598 50 765 47 361
Tillgångar 120 650 98 977 99 305 88 785 82 622 98 751 66 688 68 801 61 902 56 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 260 41 855 41 888 21 561 23 720 25 050 20 863 21 280 14 562 20 511
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 113 472 767 874 1 267 1 071
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 390 57 123 57 417 67 224 58 788 73 229 45 058 46 646 46 073 34 850
Skulder och eget kapital 120 650 98 977 99 305 88 785 82 622 98 751 66 688 68 801 61 902 56 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 592 600 600 521 660 720 720 636 690 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 176 758 149 614 152 398 173 200 180 036 135 353 97 441 40 531 14 876 10 029
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 67 923 67 278 10 218 65 486 65 743 48 132 34 119 15 315 5 175 3 627
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 495 488 454 533 450 981 493 059 542 096 466 764 364 879 268 761 200 248 140 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 490 460 475 497 569 483 317 177 41 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 981 966 876 946 924 941 1 142 1 518 4 884 5 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 486 473 481 440 389 424 337 583 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 207 36 922 37 231 30 705 37 359 59 870 61 171 34 054 28 804 25 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,19% 6,77% -11,44% - 15,65% 25,63% 34,74% 34,15% 42,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,84% 26,37% 26,27% 23,31% 35,61% 54,07% 82,51% 42,42% 38,46% 38,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,49% 5,87% 6,27% 4,40% 5,59% 11,74% 15,20% 10,86% 11,89% 15,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,00% 99,11% 99,18% 99,42% 98,46% 98,49% 98,87% 98,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,57% 6,83% 7,21% 1,19% 0,44% 1,76% 2,79% 4,82% 2,34% 8,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,14% 42,29% 42,18% 24,28% 28,71% 25,37% 31,28% 30,93% 23,52% 36,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,01% 153,16% 152,29% 108,29% 103,91% 110,90% 122,42% 127,77% 110,18% 135,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 567 7 999 7 475 8 280 6 022 12 290 150 254 102 858 83 507 61 465
Övrig omsättning 135 824 142 248 138 926 153 916 158 116 156 929 416 370 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 709 6 299 6 010 5 044 6 782 13 622 12 123 12 806 6 553 7 058
Resultat efter finansnetto 9 708 6 321 6 254 5 560 7 227 13 913 12 150 12 837 6 832 7 225
Årets resultat 7 564 4 926 4 872 4 295 5 310 10 774 9 757 9 674 5 881 4 376
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 463 12 088 12 465 16 586 15 736 22 136 18 139 4 809 1 198 1 042
Omsättningstillgångar 47 806 32 643 42 673 32 624 37 861 27 127 40 837 25 465 36 905 25 624
Tillgångar 65 268 44 731 55 137 49 210 53 597 49 263 58 976 30 274 38 103 26 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 034 13 370 13 343 8 471 10 182 10 245 10 386 7 421 7 561 4 561
Obeskattade reserver 0 0 0 0 429 429 1 185 1 868 2 276 2 524
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 234 31 362 41 794 40 739 42 986 38 589 47 405 20 985 28 266 19 580
Skulder och eget kapital 65 268 44 731 55 137 49 210 53 597 49 263 58 976 30 274 38 103 26 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 64 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 737 9 003 11 430 8 999 18 940 8 787 6 186 3 817 3 537 2 991
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 125 5 458 3 008 4 717 6 584 4 052 2 584 1 694 1 496 1 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 391 150 247 146 401 162 196 164 138 169 219 150 670 103 228 83 507 61 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 17 13 11 15 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 547 667 623 690 502 723 11 558 9 351 5 567 8 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 174 1 330 1 296 1 143 1 435 916 857 631 536 942
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 116 17 150 17 436 15 583 14 289 21 883 18 698 13 963 6 786 7 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,90% 7,01% -9,72% 37,50% -51,00% -91,82% 46,08% 23,17% 35,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,91% 14,14% 11,36% 11,32% 13,54% 28,28% 20,65% 42,42% 18,04% 27,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 148,21% 79,05% 83,79% 67,31% 120,47% 113,38% 8,11% 12,49% 8,23% 11,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,00% 64,96% 59,24% 70,14% 3,25% 43,79% 95,68% 99,10% 99,91% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,75% 16,01% 11,76% -98,01% -85,10% -93,26% -4,37% 4,36% 10,35% 9,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,57% 29,89% 24,20% 17,21% 19,59% 21,44% 19,09% 29,06% 24,14% 23,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,10% 104,08% 102,10% 80,08% 88,08% 70,30% 86,14% 121,35% 130,56% 130,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...