Visa allt om Handelshuset Sport & Fritid i Jokkmokk AB
Visa allt om Handelshuset Sport & Fritid i Jokkmokk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04
Nettoomsättning 7 167 6 993 7 232 7 778 8 309 7 987 7 469 7 772 8 258 0
Övrig omsättning 48 83 167 135 86 59 75 69 76 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 553 1 002 605 1 541 1 466 725 1 292 1 210 1 164 -3
Resultat efter finansnetto 1 507 956 575 1 467 1 374 715 1 159 1 121 1 057 -3
Årets resultat 1 099 709 452 805 741 434 627 597 558 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 610 3 459 3 313 3 167 3 057 3 123 2 851 2 863 2 944 0
Omsättningstillgångar 6 173 5 980 5 643 6 058 5 190 4 403 4 829 4 730 5 280 76
Tillgångar 9 783 9 439 8 956 9 224 8 247 7 526 7 680 7 593 8 224 76
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 247 4 248 3 639 3 336 2 631 1 989 1 655 1 128 630 73
Obeskattade reserver 1 831 1 745 1 710 1 734 1 374 1 018 872 576 293 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 305 1 474 1 569 1 677 1 770 1 941 2 002 2 038 3 043 0
Kortfristiga skulder 1 399 1 972 2 037 2 477 2 472 2 577 3 151 3 851 4 257 4
Skulder och eget kapital 9 783 9 439 8 956 9 224 8 247 7 526 7 680 7 593 8 224 76
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 729 540 539 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 898 1 068 1 023 988 1 399 1 172 334 373 577 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 541 559 542 510 440 413 391 394 394 0
Utdelning till aktieägare 100 100 100 150 100 100 100 100 100 0
Omsättning 7 215 7 076 7 399 7 913 8 395 8 046 7 544 7 841 8 334 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 4 4 4 4 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 584 2 331 2 411 2 593 2 077 1 997 1 867 1 943 2 065 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 737 556 532 509 480 416 380 364 399 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 642 1 096 699 1 641 1 612 865 1 422 1 345 1 278 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,49% -3,30% -7,02% -6,39% 4,03% 6,94% -3,90% -5,89% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,91% 10,81% 7,25% 16,72% 17,79% 11,03% 16,90% 16,45% 14,21% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,71% 14,59% 8,97% 19,83% 17,66% 10,39% 17,38% 16,07% 14,16% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,71% 49,91% 40,57% 49,43% 51,91% 42,66% 51,80% 45,10% 45,60% -
Rörelsekapital/omsättning 66,61% 57,31% 49,86% 46,04% 32,71% 22,86% 22,47% 11,31% 12,39% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,23% 59,42% 55,52% 50,02% 44,18% 36,40% 29,92% 20,32% 10,23% 96,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,37% 151,12% 131,17% 114,74% 76,50% 66,20% 58,71% 48,97% 49,40% 1 900,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...